Povel - för ordning och reda och en sund byggbransch

Hur inför man Povel i företaget?

Innan man börjar

Att införa ett verksamhetssystem är något som inte sker över natten utan det är en process som kan ta upp till något år, ibland mer. Processen med ledningssystem slutar inte heller när det är infört utan då börjar det egentliga arbetet, nämligen att utveckla systemet och företaget. Viktigt att inse är att det krävs vissa resurser för att införa ett system i ett företag.

Introduktionen av Povel

Införandet av Povel i företaget sker vanligtvis i ett första steg som en utbildningsserie för två eller flera personer från företaget. Utbildningen sker under 5 tillfällen. Det går ca en månad mellan varje träff så att företaget har möjlighet att arbeta igenom materialet mellan träffarna. Företaget sätter ihop, om så behövs, en projektgrupp i företaget som hjälper till med införandet av Povel. Vill man sedan utbilda ett större antal medarbetare i enskilda delar av Povel, finns det kopplingar mellan avsnitten i Povel och vissa fördjupningsutbildningar, t.ex. produktionsstyrning som BI:s Entreprenörsskola erbjuder.

Företagsgemensamt eller Företagsinternt

Utbildningarna i Povel kommer att ske gemensamt med 4-6 företag. Detta gör vi inte bara för att vara kostnadseffektiva utan även för att det finns en stor mängd samlad kunskap hos de deltagande företagen och stora möjligheter till "korsbefruktning", dvs kunskap sprids över företagsgränserna med utgångspunkt från egna erfarenheter. De företag som vill införa Povel företagsinternt kan givetvis göra det, dock till en annan kostnad.

Arbetsmaterial vid införande 

Arbetsboken är en del av Povel och kanske den viktigaste, nämligen en beskrivning av hur man inför systemet i företaget på ett bra sätt. Det är runt arbetsboken som utbildningen i Povel i första hand kretsar.

Arbetsboken är upplagd i fyra huvudavsnitt med tillsammans 25 underavsnitt. Den kan sägas utgöra själva skelettet i Povel. Man kan, efter att man genomfört analysen, systematiskt gå igenom varje avsnitt i arbetsboken och skapa de arbetssätt som företaget kräver för sin verksamhet och de krav som övriga intressenter ställer. 
Målet med varje avsnitt i Povel är att det ska kännas pedagogiskt upplagt och till stor del vara självinstruerande.

Viktigt när man jobbar igenom arbetsboken och inför Povel är att dela upp de olika delarna. Alla behöver inte kunna allt, medarbetarna ska utifrån deras respektive arbetsuppgifter och befattningar behärska de delar som berör dem.

Införande av systemet till personalen

När systemet börjar införas behöver troligtvis personalen en viss utbildning i hur systemet fungerar och vilka delar som påverkar deras arbetsområde. Viss personal kan behöva spetsutbildning inom sitt område. Företaget bör också ta fram internrevisorer, se avsnittet Mätning/analys/förbättring, för att bättre stämma av hur väl systemet fungerar. Nedan finns ett antal punkter som kan vara viktiga att tänka på vid införande till personalen:

  • Se till att alla har fått tillräcklig information om vad som ska ske, varför företaget vill införa ett system, fördelar man hoppas få.
  • Plan för vilka som behöver utbildas.
  • Samla in alla synpunkter under resans gång och var öppen för konstruktiv kritik. 
    Det är viktigt att alla känner sig delaktiga.
  • Vart efter systemet införs ska projektgruppen kontrollera att så faktiskt sker. 
    Fungerar det? Får rätt personer rätt stöttning?
  • Ha tålamod, det tar tid att ändra invanda mönster.
skriv ut