Povel - ett verktyg för lönsam företagsutveckling

Povelhjälpmedel

I systemet ingår ett antal hjälpmedel som tillsammans utgör PovelDessa beskrivs övergripande på följande sätt:

Nulägesanalys

Nulägesanalysen är till för att skapa en utgångspunkt för hur arbetet med Povel ska startas. Här går vi igenom både omvärlden och den egna verksamheten.

Arbetsbok

Arbetsboken består av fem häften. Dessa innehåller, utredningar, analyser, anvisningar, tips och hjälpverktyg för att införa Povel i företagen.

Ledningshandbok/manual

Povels system läggs upp i en digital ledningshandbok och presenteras övergripande i en manual. System och mallar för upprättande finns tillgängligt för alla anslutna företag och uppdateras löpande..

Mallar/checklistor

Mallar och checklistor innefattar en mängd dokument som behövs för styrningen. Exempelvis Mall för upprättande av kvalitets-, miljö och arbetsmiljöplan.

Synkningar mot Projektledningsverktyg

Det finns färdiga anpassade Povel mallpaket med så kallade taggade mallar för i första hand Byggsamverkan och Consultec.
Detta underlättar för de Povelföretag som använder sig av dessa program i sina projekt.

Introduktion/utbildning

Ett antal utbildningar, förutom den genomgång som sker i själva Povel och som är beskriven under införande kommer att erbjudas av BI:s Entreprenörsskola. Detta kan vara allt från utbildning i utvecklingssamtal till produktionsstyrning. 

Handledning

Företagen kan ta ytterligare hjälp av en Povelhandledare, antingen under introduktionen eller efter, för att göra klart hela eller delar av sitt Povelarbete.

Abonnemang/support

Ett abonnemang kommer at terbjudas de företag som genomför introduktionen. I detta abonnemang ingår support i form av uppdateringar, nyhetsbrev, rådgivning och en årlig träff som kan ske enskilt eller i grupp.

Ett genomtänkt flöde

Lite av finessen med Povel är att upplägget går igen i de olika hjälpmedlen. T.ex. finns det en frågelista i analysen som bygger på de 25 avsnitten som finns i arbetsboken med 25 frågeställningar, en för varje avsnitt.

Arbetsbokens 25 avsnitt, där varje avsnitt väl beskrivs och åtgärder i form av ställningstaganden och arbetssätt tas fram, är kopplade tillledningshandboken som presenterar ett sätt att lägga upp sitt system enligt återigen dessa 25 avsnitt.

Mallar/checklistor har tagits fram till alla dessa 25 avsnitt för att underlätta övergången mellan vad vi har kommit fram till i arbetsboken och vad som ska ligga i ledningshandboken .

Till ledningshandboken är det kopplat en manual som övergripande beskriver hur företaget arbetar. Denna är en tunn skrift på ca 10 sidor som kan användas mot kunder och som följer upplägget med 25 avsnitt.

Kravkriterierna som är framtagna i Povel är egentligen kraven som finns i ISO 9001, 14001 och AFS 2001:1, sammanlänkade, tolkade så att en byggare kan applicera dem på sin verksamhet och lagda i Povels struktur med 25 avsnitt. Detta underlättar för de företag som siktar mot en certifiering, eller de som vill se vilka olika krav som finns inom varje område.

skriv ut