Västmanlands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen: 
Fredrik Nyhrén, HMB Construction AB (Ordförande)
Ulf Ericsson, NCC AB
Jörgen Karlsson, Mälarbygg AB
Mattias Back, Byggsvängen AB
Tom Dyrberg, Interoc Akustik AB
Kenneth Öholm, Byggmäster i Mälardalen AB
Jesper Forsberg, Nordiska Byggkoncept AB

Suppleanter:
Magnus Andersson, Peab Sverige AB
Dennis Wilhelmsson, Skanska Sverige AB
Anders Björner, Bodén Mark & Anläggning AB
  

Styrelsens sekreterare: Michael Daun

Västmanlands Byggförening
Kristinagatan 14
724 61  Västerås
Tel: 021-34 93 50

 

skriv ut