Västernorrlands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Ulrica Åhman, Skanska, ordförande 
Anders Göransson, Castanum Förvaltning AB, vice ordförande
Olof Axelborn, Rekab
Jan Erik Skogström, HSTA
Ulrik Forsberg, Bekab
Petter Lundqvist, NCC

Suppleanter:
Susanne Jonsson, Byggtjänst i Ö-vik AB
Peter Nehrer, Ellextre
Björn Wallin, Skanska Sverige AB


Styrelsens sekreterare: Hanna Magnusson

Västernorrlands Byggförening
Box 210
851 04 Sundsvall
Tfn 060-16 09 60
Fax 060-17 02 76

skriv ut