Byggföreningen Nordvästra Skåne

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:

Carin Stoeckmann, Byggmästar'n i Skåne AB, ordförande
Tobias Holmqvist, NCC AB
Maria Ohlsén, Peab Anläggning AB
Tobias Radomski, Täta Tak AB 
Per Rosenkvist, Allan M. Olssons Byggnads AB
Stefan Wegner, Veidekke Entreprenad AB

Suppleanter:

Per Haak, Haaks Stenhus AB
Anders Paulander, Skanska Sverige AB
Klas Johansson, EBP Entreprenad AB

Styrelsens sekreterare: Eva Hammarbäck

Byggföreningen nordvästra Skåne 
Florettgatan 27 D
254 67 Helsingborg
Tfn: 042-24 83 33

skriv ut