Jönköpings byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Lokala utskott

Styrelsen:
Mattias Carlsson, Blue Wall Construction AB, ordförande
Janne Flink, NCC Construction Sverige AB
Rolf Carlsson, Bygga GWG AB
Conny Norman, Normans i Jönköping AB
Thomas Melkersson, Skanska Sverige AB
Per Larsson, Gärahovs Bygg AB
Johan Lindahl, Peab Sverige AB

Suppleanter:
Martin Suurkuusk, NCC Construction Sverige AB 
Sofie Lönn, Eriksson & Lönn Bygg AB
Ola Forsell, Kanonaden Entreprenad AB

 

Styrelsens sekreterare: Jan-Åke Andersson

Jönköpings Byggförening
Barnarpsgatan 33
553 16 Jönköping
Telefon: 036-34 62 60
Fax: 036-71 86 01

skriv ut