Malmö-Lunds byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:

Per-Anders Olsson, JM AB, ordförande
Jörgen Flink, NCC
Staffan Andersson, Skanska Sverige AB
Ola Flink Ohlsson, Peab Sverige AB
Jonas Permbeck, Karaten Bygg AB
Thomas Ellkvist, Mark Väg och Bygg MVB AB
Ulf Sterner, Veidekke Entreprenad AB

Suppleanter:
Jonas Edstrand, Knut Edstrand Byggnads AB
Johan Hylén, Servicekuben AB
Jimmy Adlerberth, Icopal


Styrelsens sekretare: Anders Gärdsmark

Malmö-Lunds Byggförening
Box 186
201 21 Malmö
Tel: 040-35 25 00

skriv ut