Byggföreningens uppgift

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsens uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna


Byggföreningen Göteborg & Södra Älvsborg
Ekmansgatan 1
411 32 GÖTEBORG
Tel: 031-708 41 00
www.sverigesbyggindustrier.se

skriv ut