Remisser 2010

Här återfinner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till BI under 2010. 

Från: Finansdepartementet 
Ärende: Departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – överväganden och förslag (Ds 2009:60) 
Besvarad: 100112 
Handläggare: B Wellhagen  

Från: Miljödepartementet 
Ärende: Myndighet för hållbart samhällsbyggande – en granskning av Boverket 
Besvarad: 100112 
Handläggare: B Wellhagen  

Från: Skolverket  
Ärende: Yttrande angående remiss examensmål och programstruktur för Teknikprogrammet i GY2011 (Dnr 2009:238:80) 
Besvarad: 100114 
Handläggare: L Tullstedt

Från: Finansdepartementet  
Ärende: Departementspromemorian Närvaroliggare och kontrollbesök, Ds 2009:43 
Besvarad: 100118 
Handläggare: S Renström  

Från: Finansdepartementet   
Ärende: Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m m (DS 2009:58) 
Besvarad: 100317 
Handläggare: S Renström  

Från: Finansdepartementet    
Ärende: Promemoria Vissa fastighets- o stämpelskattefrågor
Besvarad: 100407
Handläggare: S Renström  

Från: Utbildningsdepartementet 
Ärende: Yttrande angående PM "Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan" (U2010/1388/G)
Besvarad: 100407
Handläggare: L Tullstedt  

Från: Energimyndigheten 
Ärende: Remiss av underlaget för nationell strategi för lågenergibyggnader Dnr 410-2010-1451
Besvarad: 100820
Handläggare: D Freilich  

Från: Svensk Byggtjänst  
Ärende: Tillämpning av mät och ersättningsregler 
Besvarad: 100824 
Handläggare: Å Rådberg  

Från: Arbetsmiljöverket 
Ärende: Remissvar AFS 2010:x Dykeriarbeten 
Besvarad: 100906 
Handläggare: B Samuelson/L Sandström  

Från: Utbildningsdepartementet
Ärende: Remiss av betänkandet Vändpunkt Sverige – Ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik o IKT (SOU 2010:28) 
Besvarad: 101012 
Handläggare: L Tullstedt  

Från: Näringsdepartementet  
Ärende: Betänkande Utländsk näringsverksamhet i Sverige - En översyn av lagstiftningen om utländska filialer (SOU 2010:46) 
Besvarad: 101005 
Handläggare: M Åkerlind

Från: Miljödepartementet 
Ärende: Promemoria om komplettering av den nya plan- o bygglagen 
Besvarad: 101209 
Handläggare: Å Rådberg  

Från: Näringsdepartementet  
Ärende: Betänkandet Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57)
Besvarad: 101210 
Handläggare: F Isaksson

Från: Näringsdepartementet  
Ärende: Yttrande över departementspromemorian En ny energimärkningslag
Besvarad: 101213 
Handläggare: M Brogren  

Från: BFN 
Ärende: Synpunkter på Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd och vägledning om Upprättande av årsredovisning (K3) (dnr 07-30) 
Besvarad: 101223 
Handläggare: S Renström/E Gyrulf  

skriv ut

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare eller Susanne Andersson