Remisser 2011

Här återfinner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till BI under 2011. 

Från: Boverket 
Ärende: Yttrande över Boverkets remiss av förslag till revidering av avsnitt 9 Energihushållning i BBR 
Besvarad: 110113 
Handläggare: M Brogren

Från: Näringsdepartementet 
Ärende: Yttrande över kommissionens meddelande ”Energi 2020 – En strategi för hållbar o trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad” 
Besvarad: 110119 
Handläggare: M Brogren  

Från: Boverket 
Ärende: Yttrande över Boverkets förslag att i byggreglerna införa nya föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad
Besvarad: 110126 
Handläggare: M Brogren  

Från: Boverket  
Ärende: Remiss av idébok från Boverket ”Avfallshantering…” 
Besvarad: 110204 
Handläggare: D Freilich  

Från: Trafikverket 
Ärende: Remiss om Miljökrav vid upphandling av entreprenader 
Besvarad: 110310 
Handläggare: D Freilich  

Från: Socialdepartementet 
Ärende: Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad
Besvarad: 110315
Handläggare: M Kylhed

Från: Finansdepartementet
Ärende: Yttrande över promemoria Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 
Besvarad: 110328
Handläggare: S Renström

Från: Finansdepartementet
Ärende: Yttrande över promemorian En ny reglering för beskattning av lån 
Besvarad: 110404
Handläggare:  S Renström

Från: Socialdepartementet 
Ärende: Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen (ds 2011:2) 
Besvarad: 110419 
Handläggare: O Månsson   

Från: Finansdepartementet 
Ärende: Promemorian Slopade Lundinregler, m.m. 
Besvarad: 110509 
Handläggare: S Renström  

Från: Finansdepartementet   
Ärende: Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 
Besvarad: 110509
Handläggare: S Renström   

Från: Utbildningsdepartementet
Ärende: Betänkandet den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning 
Besvarad: 110515 
Handläggare: L Tullstedt  

Från: Näringsdepartementet  
Ärende: Remiss ang EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om energieffektivitet KOM 2011 - 370 
Besvarad: 110715 
Handläggare: D Freilich  

Från: Finansdepartementet 
Ärende: Skatteverkets promemoria Deklarationsombud vid fastighetstaxering
Besvarad: 110628 
Handläggare: S Renström  

Från: Miljödepartementet 
Ärende: Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om bisfenol A 
Besvarad: 110815 
Handläggare: D Freilich

Från: Socialdepartementet  
Ärende: Upphävande av lagen (1987:11)om exploateringssamverkan (Ds 2011:13)  
Besvarad: 110815 
Handläggare: Å Rådberg

Från: Naturvårdsverket 
Ärende: Vägledning om ramdirektivet för avfall 2008/98/EC 
Besvarad: 110831 
Handläggare: D Freilich  

Från: Näringsdepartementet  
Ärende: Remissyttrande över Medfinansiering av transportinfrastruktur 
Besvarad: 110916 
Handläggare: B Wellhagen

Från: Miljödepartementet
Ärende: Miljömålsberedn betänkande etappmål i miljömåls-systemet SOU 2011-34 samt Naturvårdsv. rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420) 
Besvarad: 110930 
Handläggare: D Freilich

Från: Sthlms stad
Ärende: Angående remissen om Stockholms miljöprogram 2012-2015 
Besvarad: 110930 
Handläggare: D Freilich/E Martin  

Från: Socialdepartementet  
Ärende: Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53) 
Besvarad: 111012 
Handläggare: Å Rådberg

Från: Naturvårdsverket 
Ärende: Remiss av förslaget "Från avfallshantering till resurshållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017" 
Besvarad: 111101 
Handläggare: D Freilich  

Från: Finansdepartementet 
Ärende: Månadsuppgiftsutredn. Betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)
Besvarad: 111107 
Handläggare: S Renström  

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m m Promemoria I: förslag avseende energideklarationer 
Besvarad: 111125 
Handläggare: D Freilich  

skriv ut

MER INFORMATION  

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare eller Susanne Andersson .