Remisser 2012

Här återfinner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till BI under 2012.

Från: Socialdepartementet 
Ärende: Upphandlingsutredningens delbetänkande "På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen" (SOU 2011:73) 
Besvarad: 120126
Handläggare: B Wellhagen

Från: Naturvårdsverket 
Ärende: Färdplansuppdraget delrapport. Synpunkter på underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp  2050
Besvarad: 120110
Handläggare: D Freilich  

Från: Näringsdepartementet 
Ärende: Remissvar Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m m. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader
(Dnr N2011/7477/E) 

Besvarad: 120206
Handläggare: D Freilich  

Från: Socialdepartementet   
Ärende: Europeiska kommissionens förslag till Europa- parlamentets o rådets direktiv om tilldelning av koncessioner, KOM (2011) 897 slutg.  
Besvarad: 120227
Handläggare: O Johnson

Från: Finansdepartementet 
Ärende: Promemorian Effektivare ränteavdragsbegränsningar 
Besvarad: 120423 
Handläggare: S Renström   

Från: Finansdepartementet  
Ärende: Synpunkter på vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013 
Besvarad: 120509 
Handläggare: S Renström   

Från: Näringsdepartementet  
Ärende: Slutredovisn av uppdrag till Statens energimyndighet att redovisa underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet  
Besvarad: 120516 
Handläggare: M Brogren  

Från: Socialdepartementet  
Ärende: Boverkets rapport Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserande villkor för saluföring av byggprodukter 
Besvarad: 120524 
Handläggare: O Johnson   

Från: Boverket
Ärende: Boverkets föreskrifter om ändring av verkets före-skrifter o allmänna råd om energideklarationer av byggnader. BED 5 2012-06-25 
Besvarad: 120702 
Handläggare: M Brogren   

Från: Näringsdepartementet  
Ärende: Komplettering inom transport till remissvaret till Statens energimyndighet om forskning o innovation på energiområdet – se besvarad remiss 2012-05-16 
Besvarad: 120706 
Handläggare: L Redzer  

Från: Näringsdepartementet  
Ärende: Remiss av Energimyndighetens rapport certifiera installatörer
Besvarad: 120706 
Handläggare: M Brogren

Från: Socialdepartementet  
Ärende: Statens geotekniska instituts rapport Skredrisker i Göta Älvdalen i ett förändrat klimat    
Besvarad: 120815 
Handläggare: L Redzer  

Från: Miljödepartementet 
Ärende: Miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen. Kemikalieinspektionens rapport Bättre EU-regler för en giftfri miljö o Kemikalieinspektionens delrapport Handlingsplan för en giftfri vardag – förslag till åtgärder 
Besvarad: 121001 
Handläggare: D Freilich  

Från: Socialdepartementet  
Ärende: Förslag till ändringar i plan- o bygglagen (2010:900) 
Besvarad: 121011 
HandläggareO Johnson  

Från: Boverket 
Ärende: Förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR 
Besvarad: 121015 
Handläggare: O Johnson  

Från: Bokföringsnämnden 
Ärende: Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande uttalande 
Besvarad: 121112 
Handläggare: E Gyrulf

Från: Myndigheten f yrkesskolan
Ärende: Förslag till nationella kvalitetskriterier 
Besvarad: 121116 
Handläggare: L Tullstedt

Från: Miljödepartementet 
Ärende: Promemoria – Identifiering, beskrivning o bedömning av miljökonsekvenser 
Besvarad: 121031 
Handläggare: O Johnson  

Från: Bokföringsnämnden  
Ärende: Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande uttalande 
Besvarad: 121112 
Handläggare: E Gyrulf   

Från: Högskoleverket 
Ärende: Förslag till föreskrifter om kvalificerade o relevanta yrkeskunskaper samt om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen 
Besvarad: 121120 
Handläggare: L Tullstedt

Från: Boverket 
Ärende: Yttrande över remiss om ändring av föreskrifter om energideklarationer, BED 6 (Dnr 1191-3857/2012) / Remiss 
Besvarad: 121205 
Handläggare: M Brogren  

Från: Socialdepartementet  
Ärende: Förslag till ändringar i plan- o bygglagen (2010:900) samt plan- o byggförordningen (2011:338) 
Besvarad: 121206 
Handläggare: O Johnson   

Från: Finansdepartementet  
Ärende: Betänkandet Avgifter på väg o elektroniska vägtullsstystem (SOU 2012:60)
Besvarad: 121210 
Handläggare: L Redzer  

Från: Finansdepartementet   
Ärende: Betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) (såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen) 
Besvarad: 121220 
Handläggare: S Renström  

Från: Miljödepartementet  
Ärende: Betänkandet Mot det hållbara samhället resurs effektiv avfallshantering (SOU:2012:56) 
Besvarad: 121221 
Handläggare: D Freilich   

skriv ut

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare eller Susanne Andersson.