Remisser 2013

Här återfinner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till BI under 2013. 

Från: Socialdepartementet 
Ärende: Boverkets översyn av bostadsförsörjning samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostads-byggande och konkurrens
Besvarad: 130118 
Handläggare: B Wellhagen

Från: Miljödepartementet 
Ärende: Kommentarer på Naturvårdsverkets underlag – svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. 
Besvarad: 130201 
Handläggare: D Freilich

Från: Finansdepartementet 
Ärende: Kommissionens förslag om tillämpning av mervärdesskattereglerna om beskattningsland för elektroniska tjänster m m KOM(2012) 763 slutlig 
Besvarad: 130211 
Handläggare: S Renström

Från: Bokföringsnämnden 
Ärende: Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring 
Besvarad: 130218 
Handläggare: E Gyrulf

Från: Arbetsmiljöverket
Ärende: Förslag till föreskrifter om kvarts samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
Besvarad: 130311 
Handläggare: B Samuelson  

Från: Arbetsmiljöverket 
Ärende: Förslag till föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
Besvarad: 130311 
Handläggare: B Samuelson  

Från: Näringsdepartementet 
Ärende: Promemorian Experternas kompetens och oberoende – ändringar i lagen om energideklaration för byggnader  
Besvarad: 130327
Handläggare: M Brogren

Från: Boverket 
Ärende: Boverkets föreskrifter o alternativa energiförsörjnings-system samt konsekvensutredning, ALT 1 
Besvarad: 130402 
Handläggare: M Brogren  

Från: Socialdepartementet  
Ärende: - Ökat bostadsbyggande o samordnande miljökrav – genom enhetliga o förutsägbara byggregler. Byggkravs utredningen.- Ett effektivare plangenomförande. Plangenomförande utredningen. 
Besvarad: 130417 
Handläggare: B Wellhagen  

Från: Miljödepartementet 
Ärende: Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050
Besvarad: 130423 
Handläggare: D Freilich  

Från: Näringsdepartementet  
Ärende: Remissvar Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet – Energimyndighetens beräkningar o förslag med kompletteringar, samt av Finansdep promemoria Bensin o diselkonsumtion i Sverige – ekonometriska skattningar av priselasticiteter 
Besvarad: 130502 
Handläggare: M Brogren  

Från: Finansdepartementet  
Ärende: Svar på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014
Besvarad: 130507 
Handläggare: S Renström  

Från: Boverket 
Ärende: Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till innovativt byggande av bostäder för unga, INN 1 
Besvarad: 130517
Handläggare: S Imner / B Wellhagen  

Från: Socialdepartementet    
Ärende: Goda affärer - en stategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) 
Besvarad: 130614 
Handläggare: O Johnson  

Från: Boverket  
Ärende: Remiss av förslag till Boverkets allmänna råd om rivningsavfall med tillhörande konsekvensutredning m.m. 
Besvarad: 130822 
Handläggare: M Brogren  

Från: Naturvårdsverket
Ärende: Yttrande över Naturvårdsverkets förslag "Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle - Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017" 
Besvarad: 130830 
Handläggare: M Brogren  

Från: Socialdepartementet      
Ärende: Betänkandet Rätta byggfelen snabbt! – med effektivare förelägganden och försäkringar 
Besvarad: 130830 
Handläggare: O Johnson  

Från: Socialdepartementet       
Ärende: Remiss av betänkandet En enklare plan- och bygglovsprocess, Plangenomförandeutredningen 
Besvarad: 130831 
Handläggare: S Imner  

Från: Socialdepartementet        
Ärende: Promemorian Vissa plan- och byggfrågor 
Besvarad: 130912 
Handläggare: B Wellhagen  

Från: Boverket   
Ärende: Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter 
Besvarad: 130912 
Handläggare: S Imner  

Från: Näringsdepartementet   
Ärende: Promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 
Besvarad: 130916 
Handläggare: M Brogren  

Från: Boverket 
Ärende: Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED 6, samt tillhörande konsekvensutredning 
Besvarad: 130916 
Handläggare: M Brogren  

Från: Sveriges kommuner och landsting 
Ärende: Kommunala energikrav på byggande vid markförsäljning 
Besvarad: 130923 
Handläggare: M Brogren  

Från: Näringsdepartementet    
Ärende: Förslag till nationell plan för transport-systemet 2014-2025 
Besvarad: 130930  
Handläggare: L Redtzer  

Från: Boverket   
Ärende: Remissvar på förslaget om ändringar i föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert, CEX 
Besvarad: 131029 
Handläggare: M Brogren  

Från: Socialdepartementet        
Ärende: Betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet   
Besvarad: 131111
Handläggare: O Johnson / S Imner  

Från: Socialdepartementet          
Ärende: Lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar  
Besvarad: 131118
Handläggare: B Wellhagen

Från: Utbildningsdepartementet 
Ärende: Betänkandet ”Gymnasieingenjörs-utbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan” (Ds 2013:53) 
Besvarad: 131129 
Handläggare: L Tullstedt 

Från: Socialdepartementet    
Ärende: Sveriges Byggindustriers svar på remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess  
Besvarad: 131210
Handläggare: S Imner

Från: Boverket 
Ärende: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler 
Besvarad: 131213 
Handläggare: S Imner  

skriv ut

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare eller Susanne Andersson.