Remisser 2014

Här återfinner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till BI under 2014.

Besvarade remisser

Från: Arbetsmiljöverket
Ärende: Förslag till föreskrifter om Kvarts - stendamm i arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (2009/6943)
Besvarad: 141219
Handläggare: B Samuelson 

Från: Landsbygdsdepartementet
Ärende: Delbetänkande av dricksvattenutredningen – Material i kontakt med dricksvatten SOU 2014:53
Besvarad: 141221
Handläggare: M Hedberg

Från: Socialdepartementet
Ärende: Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31)
Besvarad: 141201
Handläggare: S Imner 

Från: Miljödepartementet
Ärende: Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner
Besvarad: 141124
Handläggare: M Brogren

Från: Miljödepartementet
Ärende: Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponidirektivet, ELV-direktivet, WEEE-direktivet och batteridirektivet)
Besvarad: 141031
Handläggare: M Hedberg

Från: Finansdepartementet
Ärende: Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet 
Besvarad: 141024
Handläggare: B Wellhagen

Från: Bokriskommittén
Ärende: En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda 
Besvarad: 141010
Handläggare: B Wellhagen

Från: Utbildningsdepartementet
Ärende: 
Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Besvarad: 141017
Handlägggare: L Tullstedt 

Från: Socialdepartementet
Ärende: Nya regler om upphandling, SOU 2014:51 samt Ds 2014:25
Besvarad: 141001
Handläggare:  O Johnson/M Kylhed

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Från hyresrätt till äganderätt
Besvarad: 141001
Handläggare: B Wellhagen

Från: Socialdepartementet
Ärende: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller
Besvarad: 140926
Handläggare: S Imner 

Från: Socialdepartementet
Ärende: Förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 Energihushållning
Besvarad: 140905
Handläggare: M Brogren 

Från: Energimyndigheten
Ärende: Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag
Besvarad: 140829
Handläggare: M Brogren 

Från: Socialdepartementet
Ärende: Effektiv och rättssäker PBL-överprövning
Besvarad: 140801
Handläggare: O Johnson/H Lagrell

Från: Socialdepartementet
Ärende: Två rapporter från Boverket
Besvarad: 140701
Handläggare: S Imner

Från: Naturvårdsverket
Ärende: Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål
Besvarad: 140631
Handläggare: M Brogren

Från: Finansdepartementet 
Ärende: Promemoria Översyn av deponiskatten 
Besvarad: 140517 
Handläggare: A Forsberg

Från: Finansdepartementet
Ärende: Minskat svartarbete i byggbranschen 
Besvarad: 140411 
Handläggare: P Löfgren / O Johnson

Från: Miljöstyrningsrådet 
Ärende: Kriterier för energi och material
Besvarad: 140403
Handläggare: M Brogren

Från: Finansdepartementet
Ärende: Vissa bostadsbeskattningsfrågor  
Besvarad: 140321
Handläggare: B Wellhagen

Från: Finansdepartementet
Ärende: Promemorian Förbättringar av husavdragets fakturamodell 
Besvarad: 140319 
Handläggare: O Johnson

Från: Miljödepartementet 
Ärende: Betänkande av utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial  
Besvarad: 140318 
Handläggare: A Forsberg

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen  
Besvarad: 140313
Handläggare: P Löfgren

Från: Boverket 
Ärende: Extra remissrunda av BBR  
Besvarad:140207 
Handläggare: S Imner

Från: Boverket 
Ärende: Boverket - Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader  
Besvarad: 140131  
Handläggare: M Brogren

Från: Socialdepartementet 
Ärende: Förslag om ändrade regler om direktupphandling 
Besvarad:140127 
Handläggare: O Johnson

Från: Socialdepartementet 
Ärende: Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov – Friggebodar m.m. 
Besvarad: 140110 
Handläggare: S Imner

Från: Miljödepartementet  
Ärende: Ny tid för prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler 
Besvarad: 140107 
Handläggare: M Brogren

Från: Miljödepartementet   
Ärende: Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av uppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna 
Besvarad: 140101  
Handläggare: B Wellhagen


skriv ut

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare eller Susanne Andersson.