Remisser 2015

Här återfinner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till BI under 2014.

Besvarade remisser

Från: Finansdepartementet
Ärende: Kompletterande bestämmelser om upphandling
Besvarad: 1512148
Handläggare: M Kylhed

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov
Besvarad: 151211
Handläggare: B Wellhagen

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse
Besvarad: 151202
Handläggare: M Brogren

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter
Besvarad: 151126
Handläggare: O Johnson

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden
Besvarad: 151116
Handläggare: B Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Remissyttrande avseende ”Uppgiftslämnarservice för företagen”
Besvarad: 151030
Handläggare: O Johnson

Från: Trafikverket
Ärende: Svar på Trafikverkets rapport avseende ”Krav på sysselsättning i upphandlingar”
Besvarad: 151023
Handläggare: L Redtzer

Från: Finansdepartementet
Ärende: Promemorian Amorteringskrav
Besvarad: 151021
Handläggare: B Wellhagen

Från: Strålsäkerhetsmyndigheten
Ärende: Synpunkter på föreslag till ny Strålskyddslag
Besvarad: 151016
Handläggare: B Wellhagen/Mårten Lindström

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för sturerande
Besvarad: 151005
Handläggare: B Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring
Besvarad: 151002
Handläggare: L Redtzer

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s avfallsförteckning
Besvarad: 150915
Handläggare: M Hedberg

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Delbetänkande av utredningen om järnvägens organisation
Besvarad: 150915
Handläggare: L Redtzer

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader
Besvarad: 150907
Handläggare: M Brogren

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Yttrande över stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
Besvarad: 150624
Handläggare: B Wellhagen

Från: Skatteverket
Ärende: Föreskrifter om personalliggare och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer för en byggarbetsplats
Besvarad: 150612
Handläggare: P Löfgren  

Från: Finansdepartementet
Ärende: Överprövningsutredningens betänkande. Överprövning av upphandlingsmål
Besvarad: 150612
Handläggare: M Kylhed

Från: Boverket
Ärende: Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS
Besvarad: 150601
Handläggare: M Lindström

Från: Skolverket
Ärende: Förslag på föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter
Besvarad: 150601
Handläggare: L Tullstedt 

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II (SOU 2015:38) / Bilaga
Besvarad: 150529
Handläggare: C Steinwall

Från: Finansdepartementet
Ärende: Betänkande om skatt på vissa konsumentvaror son innehåller kemikalier
Besvarad: 150525
Handläggare: M Hedberg

Från: Näringsdepartementet 
Ärende: Genomförande av EU:S nya hissdirektiv i svensk rätt
Besvarad: 150522
Handläggare: S Imner

Från: Miljö- och Energidepartementet
Ärende: Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd Miljö
Besvarad: 150515
Handläggare: M Brogren

Från: Naturvårdsverket
Ärende: Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2015 - fokusområden
Besvarad: 150505
Handläggare: M Brogren

Från: Finansdepartementet
Ärende: Förändringar av husavdraget
Besvarad: 150504
Handläggare: P Löfgren

Från: Finansdepartementet
Ärende: Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering  amortering av nya bolån
Besvarad: 150417
Handläggare: B Wellhagen

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Remiss av slutbetänkandet för smarta elnät -  Planera för effekt! (SOU 2014:84)
Besvarad: 150416
Handläggare: M Brogren

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov
Besvarad: 150327
Handläggare: S Imner

Från: Miljödepartementet
Ärende: Remiss av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige
Besvarad: 150326
Handläggare: M Hedberg

Från: Skolverket 
Ärende: Föreskrifter om poängplan och föreskrifter om ämnesplaner för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan samt Föreskrifter om ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet och föreskrifter om ändringar av Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner
Besvarad: 150318
Handläggare: L Tullstedt

Från: Socialdepartementet
Ärende: Boverkets rapport 2014­:22 - Expertfunktion för byggnader
Besvarad: 150225
Handläggare: O Johnson

Från: Skolverket 
Ärende: Reviderade förslag på examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Besvarad: 150223
Handläggare: L Tullstedt

Från: Boverket
Ärende: Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder
Besvarad: 150130
Handläggare: S Imner

Från: Naturvårdsverket
Ärende: Förslag till vägledning enligt miljöbalken om industri- och annat verksamhetsbuller
Besvarad: 150130
Handläggare: S Imner

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Remittering av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29)
Besvarad: 150128
Handläggare: M Brogren 

Från: Socialdepartementet
Ärende: En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)
Besvarad: 150109
Handläggare: M Kylhed

 

skriv ut

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare eller Susanne Andersson.