Remisser 2016

Här återfinner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till Sveriges Byggindustrier under 2016. 

Besvarade remisser

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  Promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder
Besvarad: 161231
Handläggare: B Wellhagen

Från: Boverket
Ärende:  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Besvarad: 121216
Handläggare: B Wellhagen

Från: Transportstyrelsen
Ärende: Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg
Besvarad: 161114
Handläggare: B Samuelsson

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Boverkets rapport Byggnaders Klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv
Besvarad: 161028
Handläggare: M Brogren

Från: Boverket
Ärende: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande
Besvarad: 161025
Handläggare: B Wellhagen

Ärende: Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
Besvarad: 161020
Handläggare: M Brogren

Från: Miljö och energidepartementet
Ärende: Miljöbedömningar
Besvarad: 161011
Handläggare: M Hedberg

Från: Elsäkerhetsverket
Ärende: Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter av nya elsäkerhetslagen
Besvarad: 160930
Handläggare: M Brogren

Från: Finansdepartementet
Ärende: Ändrade reglar för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Besvarad: 160913
Handläggare: B Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande remitteras härmed till ovanstående remissinstanser
Besvarad: 160909
Handläggare: M Lidström

Från: Boverket
Ärende: Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation 
Besvarad: 160901
Handläggare: M Hedberg

Från: Boverket
Ärende: Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning
Besvarad: 160822
Handläggare: M Brogren

Från: Boverket
Ärende: Förslag till Boverkets föreskrifter om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
Besvaras: 160822
Handläggare: M Brogren

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkande: Plats för fler som bygger mer
Besvarad: 160819
Handläggare: F Isaksson

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering 
Besvarad: 160701
Handläggare: T Weis

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål
Besvarad: 160610
Handläggare: M Brogren

Från: Finansdepartementet
Ärende: Skatteverkets PM uppgifter på individnivå
Besvarad: 160429
Handläggare: P Löfgren

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: Förslag till ändring av utstationeringsdirektivet
Besvarad: 160429
Handläggare: T Weis

Från: Finansdepartementet
Ärende: Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna
Besvarad: 160428
Handläggare: M Hedberg

Från: Strålskyddsmyndigheten
Ärende: Införande av strålskyddsdirektivet i svensk lagstiftning
Besvarad: 160505
Handläggare: M Lindström

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Redovisning av regeringsuppdrag om skyldighet att anmäla vissa växtskadegörare
Besvaras: 160412
Handläggare: M Hedberg

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017 - 2020
Besvarad: 160404
Handläggare: M Brogren

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Bättre samarbete mellan stat och kommuner vid planering och byggande
Besvarad: 160331
Handläggare: B Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar
Besvarad: 160331
Handläggare: L Redtzer

Från: Miljö- och Energidepartementet
Ärende: Hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – Förslag till nationella regler
Besvarad: 160318
Handläggare: M Hedberg

Från: Finansdepartementet
Ärende: Om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen
Besvarad: 160314
Handläggare: L-J Blom

Från: Boverket
Ärende: Förslag om ändring av Byggregler
Besvarad: 160309
Handläggare: M Lidström

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  Inriktningsförslag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029
Besvarad: 160229
Handläggare: L Redtzer

Från: Utbildningsdepartementet
Ärende: Välja yrke SOU 2015:97
Besvarad: 160229
Handläggare: L Tullstedt

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM (2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi
Besvarad: 160219
Handläggare: M Hedberg

Från: Finansinspektionen
Ärende: Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån
Besvarad: 160210
Handläggare: F Isaksson

Från: EU-Kommissionen
Ärende: Förnybartdirektivet - RED Consultation
Besvarad: 160209
Handläggare: M Brogren

Från: Stockholms Stad
Ärende: Förslag till Stockholms stads miljöprogram
Besvarad: 160208
Handläggare: S Jonsson

Från: Arbetsdepartementet
Ärende: Översyn av lex Laval
Besvarad: 160204
Handläggare: T Weis

Från: EU-Kommissionen
Ärende: Energieffektiviseringsdirektivet - EED
Besvarad: 160129
Handläggare: M Brogren

Från: Boverket
Ärende: Förslag om ändring av hissföreskrifter
Besvarad: 160125
Handläggare: M Lidström

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Revideringen av Energi­effektiviserings­direktivet, Direktivet om byggnaders energiprestanda och Förnybart direktivet
Besvarad: 160115
Handläggare: M Brogren

 

skriv ut

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare eller Susanne Andersson.