Remisser

Remisser 2017

Här finner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till Sveriges Byggindustrier under 2017. 

Inkomna remisser

Besvarade remisser

Från: Trafikverket
Ärende: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2019 
Besvarad: 171130
Handläggare: Lars Redtzer

Från: Finansdepartementet
Ärende: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Fi2017/03709/S1
Besvarad: 171220
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttningar Fi 2017/04439/S1
Besvarad: 171220
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Sweden Green Building Council
Ärende: Miljöbyggnad för byggskede
Besvarad: 171207
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Kommunal tillstyrkan av vindkraft, M2017/01633/Ee
Besvarad: 171204
Handläggare: Birgitta Govén

Från: Finansdepartementet
Ärende: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
Besvarad: 171124
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Tillsyn över intygsgivare, Ju2017/08131/L1
Besvarad: 171124
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
ÄrendeDetaljplanekravet, SOU 2017:64 
Besvaras: 171031
Handläggare: Carina Utterström Mace och Maria Hemmingsson

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Boverkets rapport utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner
Besvarad: 171015
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Betänkandet starkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
Besvarad: 171001
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige
Besvarad: 171002
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: 
Utstationering och vägtransporter 
Besvarad: 
171002
Handläggare: 
Tomas Weis

Från: Strålsäkerhetsmyndigheten
Ärende: Remiss av förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial
Besvaras: 170930
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?
Besvarad: 170929
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra (SOU 2017:64)
Besvarad: 171006
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft (M201701639R)
Besvarad: 171002
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Stärkt Ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)
Besvarad: 170912
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Finansinspektionen
Ärende: Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter.
Besvarad: 170817
Handläggare: Fredrik Isaksson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Nya skatteregler för företagssektorn
Besvarad: 170926
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: Ett Entreprenörsansvar i bygg-och anläggningsbranschen
Besvarad: 170922
Handläggare: Tomas Weis

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Betänkandet En ny kamerabevakningslag, Bilaga till remiss
Besvarad: 170919
Handläggare: Sofia Gunnarsson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Betänkande vissa frågor inom fastighet- och stämpelskattområdet
Besvarad: 170915
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)
Besvarad: 170807
Handläggare: Malin Nilsson

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende:  Utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi
Besvarad: 170628
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Finansdepartementet
Ärende: Finansiering av infrastruktur med privat kapital 
Besvarad: 170703
Handläggare: Lars Redtzer

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall
Besvarad: 170615
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Transportstyrelsen
Ärende: Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder
Besvarad: 170616
Handläggare: Lars Redtzer

Från: Boverket
Ärende:  Remiss av Boverkets rapport Exempel på reglering av byggnadsverkets höjder och våningsantal
Besvarad: 170620
Handläggare: B Wellhagen

Från: Boverket
Ärende:  Extra Remiss Förslag till ändringar i BBR (A) och BEN
Besvarad: 170519
Handläggare: B Wellhagen

Från: Boverket
Ärende: Förslag på ändringar i Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga
Besvarad: 170515
Handläggare: B Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  Nya steg för en effektivare plan och bygglag
Besvarad: 170425
Handläggare: O Johnson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Utkast till Lagråderemiss ”Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag”
Besvarad: 170424
Handläggare: S Wilhemsson

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende:  Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi
Besvarad: 170419
Handläggare: M Brogren  

Från: Finansdepartementet
Ärende: Promemorian ytterligare verktyg för makrotillsyn
Besvarad: 170418
Handläggare: B Wellhagen

Från: Kemikalieinspektionen
Ärende: Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2
Besvarad: 170324
Handläggare: M Hedberg

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling
Besvarad: 170228
Handläggare: B Wellhagen

Från: Boverket
Ärende:  Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m m
Besvarad: 170224
Handläggare: B Wellhagen  

Från: Finansdepartementet
Ärende: Ordning och reda i välfärden
Besvarad: 170223
Handläggare: B Wellhagen

Från: Utrikesdepartementet
Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett elektroniskt europeiskt tjänstekort
Besvaras: 170222
Handläggare: C Steinwall

Från: Finansdepartementet
Ärende:  Skatt på finansiell verksamhet: Sveriges Byggindustriers svar, Svenskt Näringslivs svar
Besvarad: 170214
Handläggare: S Wilhelmsson

Från: Justitiedepartementet
Ärende:  Promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättiga ändamål
Besvarad: 170213
Handläggare: S Gunnarsson

Från: Finansdepartementet
Ärende:  Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag
Besvarad: 170210
Handläggare: S Wilhelmsson

Från: Statens Geotekniska institut
Ärende:  Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat
Besvarad: 170201
Handläggare: M Brogren

Från: Boverket
Ärende:  Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m.
Besvarad: 170131
Handläggare: S Wilhelmsson

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel, samt Förslag till heltäckande solelstatistik
Besvarad: 170116
Handläggare: M Brogren

Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan och byggförordningen (2011.338), 

skriv ut

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare.