Stiftelsen Skaraborgs Byggmästareförening

Utdrag ur Stadgar för Stiftelsen Skaraborgs Byggmästareförening

§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Skaraborgs Byggmästareförening.

§ 2 Stiftelsens tillkomst

Stiftelsen bildades av Skaraborgs Byggmästareförening genom beslut på föreningens årsstämma den 12 mars 2003.

§ 3 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen ändamål skall vara att öka rekryteringsbasen och att främja kompetensutvecklingen inom byggbranschen inom det geografiska område som tidigare utgjorde Skaraborgs län med undantag för Habo och Mullsjö kommuner. Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att dels till utbildningsanordnare eller enskilda personer verksamma inom området ge bidrag (stipendium) till undervisning eller utbildning och dels lämna anslag till vetenskaplig forskning som rör byggbranschen.

Medel får ej anslås för utbildning som faller inom normal företagsintern utbildning. 

§ 13 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under tillsyn av tillsynsmyndighet enligt stiftelselagens vid var tid gällande regler.

       
       
       

                    


Policy för stipendier 

Den grundläggande regeln är att ändamålsparagrafen i Stiftelsens stadgar uppfylls (gäller alltid). Med villkoret ”verksamma inom området” avses att man som enskild person ska bo, dvs vara mantalsskriven och arbeta/studera inom det geografiska området ”gamla Skaraborgs län med undantag…”.

När det gäller resor, som byggingenjörsstudent på Högskolan i Skövde, kan man söka max 4 perioder om 30 dagar/termin. Max 3 år. Ansäkan lämnas in en gång per termin med alla kvittona fastsatta på samma ansökan. OBS att ett kvitto visar betalt belopp och datum biljetten gäller för, vilket inte en Kortinspektion gör.
 Höstterminens ansökning ska vara inne senast den 10 jan och betalas då ut senast den 28 feb. Vårterminens ansökan ska vara inne senast den 8 juni och betalas då ut senast den 31 juli.
Syftet för stipendierna till byggingenjörsstudenterna vid HS är att täcka den merkostnad som uppstår då man vissa terminer reser till Jönköping för att läsa byggkurser. Dvs studenten kan endast söka stipendier de terminer man enligt programplanen från HS reser till dessa skolor.

 
Stipendierna är skattefria och behöver inte tas upp i deklarationen.
Ansökningsblankett

Stiftelsen Skaraborgs Byggmästareförening
Box 92110
541 02 Skövde
Tel. 0500-464331
e-post Maria Skoog

skriv ut