Momsfrågor

Sedan den 1 juli 2007 gäller nya regler för redovisning av mervärdesskatt i byggsektorn. Både Sveriges Byggindustrier och Skatteverket har följt den praktiska tillämpningen av lagstiftningen och fått en hel del frågor från byggföretagen.

En stor del av de frågor som ställts finns besvarade på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) i form av ett antal sammanställningar av Frågor och Svar, ställningstaganden och skrivelser.

Sveriges Byggindustrier hade förut en egen sammanställning av Frågor och Svar. Denna har tillsvidare tagits bort och hänvisning görs nu till Skatteverkets hemsida.

Omvänd moms - Skatteverkets utvärdering (2010)

Skatteverkets utvärdering av reglerna för omvänd skattskyldighet är nu klar. Sammanfattningsvis pekar Skatteverkets utvärdering på att redovisningen av utgående moms ökade under 2008 med ca 700 mkr till följd av de nya reglerna och att reglerna varit effektiva när det gäller att motverka enskilda skatteundandraganden men att det är osäkert om reglerna varit effektiva när det gäller organiserat skatteundandragande. Det konstateras vidare att den administrativa bördan ökat för företagen och att det finns vissa brister i regelverket som delvis orsakat denna ökning.

Rapport / Bilaga

”Förfrågan till köpare av byggtjänst – omvänd moms” - blankettmall från BI

För ett företag som sålt en byggtjänst är det viktigt att veta om köparen av byggtjänsten är ett sådant byggföretag som reglerna för omvänd skattskyldighet kräver. Vid en eventuell kontroll av Skatteverket, där företaget redovisat momsen felaktigt, kan fråga uppkomma om varför man redovisat på det aktuella sättet. Ett av villkoren är att det ska vara fråga om en byggtjänst och det andra är att köparen ska vara ett byggföretag.

För att kunna förklara hur man agerat bör man, i de fall man är tveksam om köparen är ett byggföretag eller inte, inhämta nödvändig information, lämpligen från köparen själv.

För att underlätta detta har Sveriges Byggindustrier (BI) tagit fram blankettmallen ”Förfrågan till köpare av byggtjänst – omvänd moms”. Förfrågan sänds till köparen tillsammans med informationsblankett ”Omvänd skattskyldighet. En kort information från Sveriges Byggindustrier”.

Förfrågan till köpare av byggtjänst – omvänd moms (blankettmall)

Förteckning över bygg- och anläggningstjänster

Skatteverkets förteckning

Sammanställning av Skatteverkets skrivelser

För att underlätta tillämpningen av reglerna om omvänd skattskyldighet har Skatteverket publicerat ett antal ställningstaganden och skrivelser samt några dokument med frågor och svar. Även BI publicerade under en tid Frågor & Svar som dock numera är borttaget från hemsidan. BI kan nu presentera en sammanställning av Skatteverkets samtliga skrivelser av alla slag publicerade t o m den 6 mars 2008. Den har tagits fram inom Skatteverket i första hand för internt bruk.

Skatteverkets skrivelser

Nyheter skatter & redovisning
2020-01-24

Skattexperten: Därför minskar svartjobben.

Allt färre köper svarta tjänster. Enligt Skatteverket har andelen som svarar att de köpt någon form av tjänst svart minskat från 32 till 13 procent mellan 2005 och 2019.  

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2019-03-10

Generationsskiften underlättas

Regeringen har lagt fram ett förslag om att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

MER INFORMATION

Publikationer