ROT-avdrag främjar den sunda konkurrensen
FOTO: JONAS GERDLE

ROT-avdrag främjar den sunda konkurrensen

ROT-avdraget är ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svarta byggnads- och hantverksarbeten, samtidigt som det främjar den sunda konkurrensen på byggmarknaden. Attityden till att köpa svarta tjänster har förändrats mycket under de år som ROT-avdraget funnits. Den 1 januari 2016 sänktes dock ROT-avdraget, något som tyvärr redan nu fått effekter på konsumenternas vilja att köpa vita tjänster. Sveriges Byggindustriers målsättning är att åter höja ROT-avdraget till 50 procent (i stället för dagens 30 procent). Detta för att främja den sunda konkurrensen i branschen, och få bort svartarbetet.

Sedan 1 januari 2016 gäller nya regler för ROT-avdraget. Subventionsgraden har sänkts från 50 till 30 procent. Sveriges Byggindustrier befarade i samband med sänkningen att detta åter skulle öppna marknaden för svartarbete, något som nu blir verkligenhet. Enligt Sveriges Byggindustriers årliga ROT-enkät anser sju av tio medlemsföretag att marknaden för ROT-tjänster bromsar in. Efterfrågan på vita tjänster sjunker samtidigt som många av våra medlemsföretag vittnar om en större efterfrågan på svarta tjänster. Mot denna bakgrund anser Sveriges Byggindustrier att det är nödvändigt att återställa ROT-avdraget till 50 procent.

Närmare om ROT-regelverket

ROT-avdraget innebär en möjlighet till skattereduktion för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader av småhus, bostadsrättslägenheter och ägarlägenheter. ROT-avdraget uppgår för närvarande till 30 procent av arbetskostnaden på ett ROT-arbete. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.
Varje fysisk person som fyllt 18 år vid utgången av beskattningsåret kan komma i åtnjutande av skattereduktionen förutsatt att denne haft utgift för ROT-arbete på ett småhus (för permanent boende eller fritidsändamål) som innehas med äganderätt eller i en ägd bostadsrättslägenhet eller ägarlägenhet. Observera att en förutsättning för skattereduktion är att debiterad skatt finns som kan reduceras.

Sedan den 1 juli 2009 gäller den s.k. fakturamodellen vid ROT-arbeten. Detta innebär att en köpare av ett arbete faktureras hälften av arbetskostnaden inklusive moms, den andra hälften begär utföraren (byggföretaget) från Skatteverket. Detta kan ske först när arbetet ifråga har utförts och köparen betalat sin del. Detta förfarande leder till att köparen får en preliminär skattereduktion. Den slutliga skattereduktionen ska köparen begära i självdeklarationen för det år han haft utgiften. Sveriges Byggindustrier har tagit fram en särskild ”ROT-klausul” att användas i samband med att man träffar avtal om ROT-arbeten (länk till ROT-klausulen/hantverkarformuläret).

I och med att det enbart är arbetskostnaden som kan bli föremål för ROT-avdrag är det viktigt att det tydligt framgår på fakturan vad som är arbetskostnad, material och övriga kostnader, till exempel resekostnader.

På Skatteverkets hemsida finns mer information om ROT-avdraget, exempelvis vilka tjänster som omfattas, hur förskottsbetalningar ska hanteras samt vad som är viktigt att tänka på vid årsskiften. Till Skatteverket

 

skriv ut