Handledare lärling

Handledare - något att vara stolt över

Yrkesutbildningen i byggindustrin innehåller för alla lärlingar en period av utbildning helt och hållet i företagets regi. I den utbildningen har handledaren en nyckelroll tillsammans med den som är ansvarig för yrkesutbildningsfrågor i företaget. Innehållet i lärlingens utbildning är bestämd av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN).

I målbeskrivningen för varje yrke framgår vad det är som lärlingen förväntas ha för kompetens den dag det är dags att utfärda ett yrkesbevis. Målbeskrivningen ligger till grund för utbildningsboken som följer med lärlingen under utbildningstiden. I utbildningsboken finns alltså tips om vilka moment i yrket som lärlingen ska tillgodogöra sig under utbildningstiden. Ibland kan det naturligtvis kräva lite extra insatser för att lärlingen ska få den allsidighet i yrket som eftersträvas. Det är ju inte alla moment som förekommer i på alla arbetsplatser.

Inspirationsfilm

För att bidra med tips och inspiration har BI tagit fram en handledarfilm (se högerspaltens länkar). Filmen är tänkt att användas i samband med information/utbildning för nya handledare och för diskussioner om hur man bemöter en lärling. Lärlingar är ju precis som alla oss andra, de har olika egenskaper, vill bli respekterade och har olika sätt att lära in.

Filmens syfte är att skapa förståelse för hur viktig handledarrollen är, att inspirera fler att vilja bli handledare och att bidra till att höja kvalitén i lärlingsutbildningen. Lärlingen, handledaren, arbetslaget, företaget och byggindustrin i Sverige har alla mycket att vinna på en bra lärlingsutbildning.

Stöd för handledare

Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN, har tagit fram material som kan användas av handledare och lärlingar. På www.byn.se finns en webbaserad utbildning för handledare samt material att ladda ner

Sveriges Byggindustrier har tagit fram riktlinjer för vad handledarutbildningar bör innehålla. Detta material finns här.

skriv ut

HANDLEDARE - NÅGOT ATT VARA STOLT ÖVER

Se filmen på Youtube (uppdelad i två delar)

 Del 1: 8,5 min

Del 2: 7,15 min.

Ladda ned till din dator 

Några viktiga moment i lärlingsutbildningen:

  1. Introducera lärlingen till arbetsplatsen
  2. Planera utbildningen för en period
  3. Genomför enligt planen
  4. Följ upp
  5. Planera utbildningen för en ny period
  6. Genomför enligt planen
  7. Följ upp igen, etc