Rekrytering

På yrkesarbetarsidan är behoven störst men med den goda rekrytering som vi har till bl.a. byggprogrammet för närvarande är läget någorlunda under kontroll. Dessutom finns säkerhetsventiler i form av välutvecklade system för utbildning av den som vill byta bransch (traditionell lärlingsutbildning).

När det gäller tekniker och ingenjörerna är det färre som behövs men fler som saknas relativt sett. Särskilt viktigt för byggindustrin är att tillgodose behoven av utbildade för de produktionsnära roller som arbetsledare, platschefer etc. 

På civilingenjörsfronten är oron inte lika stor. Behoven motsvarar i princip antalet utbildningsplatser. 
 
Allmänna frågetecken kring bedömningarna av arbetskraftsbehovet är vad produktivitetsutveckling respektive förändrad efterfrågan kan tänkas leda till i form av minskat eller ökat behov.

Bättre och mer regionalt förankrade underlag behövs och vi arbetar med att försöka få fram mer preciserade uppgifter genom exempelvis samarbete med de fackliga organisationerna, Arbetsförmedlingen och SCB.

skriv ut

NYA UTBILDNINGSFORMER

I samarbete med Sveriges Byggindustrier sker över hela landet försök med nya utbildningsformer inom gymnasiet, yrkeshögskolan och högskolan.


INFORMATION OCH REKRYTERING

Hemsidan www.byggare.com samlar information om byggbranschens utbildningar och ger möjlighet att kostadsfritt beställa 
informationsmaterial för elever i grundskolan och gymnasiet.
På de olika utbildningsmässor som arrangeras runt om i landet finns Sveriges Byggindustrier också med.

Rekryteringsarbetet sker i nära samarbete med BI Kommunikation.