Utbildningsvägar

En civilingenjörsutbildning motsvarar 300 poäng, dvs. 5 års sammanhållna studier vid någon av landets tekniska högskolor. Civilingenjörer inom byggområdet är huvudsakligen Väg- och vattenbyggare (V), Lantmätare (L) eller Samhällsbyggare (S).

Högskoleingenjörsutbildningarna omfattar 120 poäng (tre år). Denna omfattning ingår precis som för civilingenjörsutbildningarna i den gemensamma europeiska ramen för högre utbildning på grundnivå. Sedan 2015 finns även ett fjärde år.

Eftergymnasiala yrkesutbildningarna finns genom Yrkeshögskolan. Utbildningstiden är vanligtvis två år, varav praktiktiden utgör en tredjedel. För närvarande har några av utbildningarna en tydlig inriktning mot byggarbetsledning.

Även inom högskolan förekommer teknikerutbildningar. Utbildningarna benämns Yrkeshögskola. Dessa utbildningar är cirka två år och lämpar sig väl för att utbilda exempelvis arbetsledare och 1:a linjens chefer, men har också varit viktiga för rekryteringen av yrkeslärare till gymnasieskolan.

Yrkesarbetarutbildning sker huvudsakligen inom gymnasieskolans bygginriktade program. I viss utsträckning förekommer också traditionell lärlingsutbildning i företagen.

I tabell 1 nedan ges en sammanfattning av strukturförändringarna för ingenjörs- och teknikerutbildningarna.

Tabell 1: Strukturförändringar för byggrelaterade ingenjörs- och teknikerutbildningar under 1990-talet.

  Före 1990 1995 Nu
Eftergymnasiala utbildningar Civilingenjör Civilingenjör 180 p Civilingenjör 180 p (4,5 år)

Civilingenjör 300 hp* (5 år)

Ingenjör -- Högskoleingenjör 80 p (2 år) Högskoleingenjör 180 hp* (3 år)
Tekniker YTH och vissa kortare
högskoleutbildningar
YTH, Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

Yrkeshögskola och
Kortare utbildningar inom högskola och universitet (ca 2 år)

Gymnasieutbildningar   Gymnasieingenjör
(4-årig teknisk linje)
Endast förberedande utbildningar på gymnasiet Endast förberedande utbildningar på gymnasiet

* En utbildning in om högskolan omfattar numera 60 högskolepoäng per år (tidgare 40/år). 

 

Nedanstående skiss visar i grova drag de byggrelaterade utbildningsvägarna.skriv ut