standardavtal.png

Om standardavtal

Standardavtal är standardiserade villkor avsedda att tillämpas vid ett stort antal tillfällen. De är antingen ensidigt framtagna, vanligtvis av en säljare eller en säljarorganisation, eller gemensamt framförhandlade av företrädare för parter med olika målsättningar i en process, exempelvis köpare och säljare. Syftet med standardavtal är bl.a. att minska transaktionskostnaderna för att upprätta ett specifikt avtal och att öka säkerheten och förutsägbarheten vad gäller innehållet i ett specifikt avtal.

Hur blir ett standardavtal gällande i ett enskilt avtal?

För att ett standardavtal skall bli gällande i ett avtal krävs, enligt huvudregeln, att det åberopas. Den som vill åberopa ett visst standardavtal bör skicka med en kopia av standardavtalet - särskilt om det kan befaras att motparten inte känner till innehållet i standardavtalet. Ett åberopande kan exempelvis se ut på följande sätt:

Övriga villkor för anbudet
Som villkor för anbudet gäller vidare AB-U 07 - Allmänna bestämmelser för underentreprenader (bifogas)."

Många standardavtal i byggbranschen

Ett stort antal standardavtal används i byggsektorn. De viktigaste - i avtalsförhållanden mellan näringsidkare - är framtagna av föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK). I BKK finns företrädare för i stort sett alla aktörer i byggsektorn som staten, kommunförbunden, privata beställarorganisationer, arkitekter, ingenjörer och entreprenörer. BI är en av medlemmarna i BKK. BKK har bl.a. tagit fram AB 04, ABT 06 och ABK 09.

De standardavtal som används i avtalsförhållanden mellan näringsidkare är inte avsedda att användas gentemot konsumenter. Sådana avtalsförhållanden regleras av s.k. tvingande konsumentlagstiftning, dvs lagstiftning som skyddar en privatperson mot avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten i förhållande till lagen. Som komplement till denna tvingande lagstiftning har BI tillsammans med bl.a. Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund tagit fram två standardavtal, Hantverkarformuläret 09 och ABS 09, som är avsedda att användas i avtalsförhållanden med privatpersoner. 

skriv ut