Utrikes- respektive inrikes födda

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: SCB, RAMS

Klicka på diagrammen för att se större bilder

utrikes- RESPEKTIVE inrikes FÖDDA, Sveriges befolkning 15-64 år 

inrikes_respektive_utrikes_fodda.jpg

Framförallt sedan år 2005 har andelen utrikes födda ökat i Sverige. Från 14,9 procent till 23,0 procent, år 2017. I gruppen utrikes födda ingår endast personer som är skrivna i Sverige, och alltså inte exempelvis asylsökande.

Andel utrikes födda per åldersgrupp, SVERIGES BEFOLKNING 2016

Andel_utrikes_fodda_per_aldersgrupp.png

Andelen utrikes födda varierar för olika åldersgrupper. Andelen var år 2016 högst bland personer i åldern 30-39 år. I denna åldersgrupp var mer än var fjärde person utrikes född. Bland personer mellan 50 och 64 år var mindre än var femte person utrikes född. Lägst andel utrikes födda var det bland 15-24-åringar där enbart 17,1 procent var utrikes född, år 2016.

aNDEL Utrikes födda inom byggindustrin och övriga näringsgrenar

Utrikes_fodda_inom_byggindustrin_och_ovriga_naringsgrenar.png

Andelen utrikes födda bland förvärvsarbetande är lägre i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. 2005 var 5,7 procent utrikes födda i byggindustrin, jämfört med 11,6 procent för övriga näringsgrenar, det vill säga mindre än hälften så stor andel utrikes födda inom byggindustrin. Under 2016 var motsvarande siffror 12,7 procent respektive 17,2 procent, en skillnad på 4,5 procentenheter. Andelen utrikes födda har alltså ökat snabbare i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar.

aNTAL Utrikes födda FÖRDELAT EFTER FÖDELSEREGION inom byggindustrin


Utrikes_fodda_i_byggindustrin_efter_fodelseregion_.jpg

Till största delen kommer utrikes födda inom byggindustrin från europeiska länder. Under 2016 var 33 400 av de utrikes födda från Europa (inkl. Norden). År 2004 var mer än hälften (50,8 procent) av de utrikes födda i byggindustrin från våra nordiska grannländer. Denna andel har sedan minskat till 13,5 procent år 2016. Istället är det framförallt gruppen från Europa exkl Norden som ökat, dessa utgjorde 62,9 procent av de utrikes födda i byggindustrin år 2016, vilket motsvarar 27 500 personer.

Andel utrikes födda efter företagsstorlek Inom BYGGINDUSTRIN 2016

utrikesfodda.png

Andelen utrikes födda var för 2016 12,7 procent inom byggindustrin. Denna andel var högre i mindre företag med under 50 anställda. I dessa företag var 14,9 procent utrikes födda, år 2016, vilket kan jämföras med 10,7 procent i företag med 50-199 anställda. Lägst andel var det i större företag med 200 anställda eller fler. Inom dessa företag var endast 7,1 procent av de anställda utrikes födda.

Andel Inrikes/utrikes födda män och kvinnor EFTER FÖRETAGSSTORLEK inom byggindustrin 2016 


Inrikes_respektive_utrikes_fodda_man_och_kvinnor_efter_foretagsstorlek.png

Av de förvärvsarbetande inom byggindustrins mindre företag (1-49 anställda) var 78,7 procent inrikes födda män och 6,4 procent inrikes födda kvinnor. Utrikes födda kvinnor utgjorde 1,4 procent. Detta kan jämföras med företag med mer än 200 anställda. Där var andelen kvinnor högre, totalt 12,5 procent, samtidigt som andelen utrikes födda var lägre, totalt 7,1 procent. 


skriv ut