Bygginvesteringar

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Totala bygginvesteringar

Investeringar.png

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier

Strecket indikerar ett brott i tidsserien p.g.a. nytt beräkningssätt av bostadsposten i nationalräkenskaperna

De totala bygginvesteringarna, dvs. ny- och ombyggnadsinvesteringar i fastigheter samt investeringar i anläggningar, uppgick till 527 miljarder kronor 2018. Med fastigheter avses allt från flerbostadshus och småhus till industri-, kontors- och offentliga lokaler. Bygginvesteringarna ökade kraftigt under 1950- och 1960-talen. Under 1970-talet och en bra bit in på 1980-talet hade svensk ekonomi betydande tillväxtproblem och byggmarknaden stagnerade. Under senare delen av 1980-talet ökade byggandet. Ökningen följdes av en dramatisk nedgång under 1990-talet. Från mitten av 1990-talet fram till 2007 återhämtade sig byggverksamheten och översteg då den investeringsvolym som noterades under 1970-talets första hälft [1]. Sedan kom finanskrisen hösten 2008 och investeringarna började åter falla. Först 2010, när ekonomin som helhet vände, började även bygginvesteringarna att stiga igen. Därefter blev det åter några tröga år innan bygginvesteringarna tog fart 2014, framför allt var det bostadsinvesteringar som bidrog till den snabba uppgången. 2018 skönk bostadsinvesteringarna en aning vilket gett utslag och inveteringsuppgången var måttligare 2018, jämfört med perioden2014-2017.

Fram till början av 1990-talet var ny- och ombyggnad av bostäder den klart dominerande delmarknaden. Dess andel av de totala bygginvesteringarna var 57 procent åren 1991-1992, men minskade sedan dramatiskt och utgjorde endast 22 procent 1995 (25 % inräknat fritidshus och kostnader för ägarbyte). Trots ökningen under 2000-talets första decennium motsvarade bostadsinvesteringarna i bostäder knappt 40 procent av de totala bygginvesteringarna. Sektorns genomsnittliga andel för åren 1950-1990 uppgick till cirka 55 procent. De två senaste årens kraftiga uppgång för bostadsbyggandet har inneburit att bostadsinvesteringarna andel nu är 50 procent.

Lokaler består i huvudsak av kontors- och affärslokaler samt offentliga lokaler där exempelvis skolor och sjukhus ingår. Även tillverkningsindustrins byggnader ingår i denna delmarknad. Lokalers andel av de totala bygginvesteringarna ökade successivt från 22 till 40 procent under perioden 1950-2000. Därefter har de minskat och noterades till 31 procent år 2016.

Till anläggningar räknas vägar och gator, post- och telekommunikation, samfärdsel, vatten- och reningsverk samt el- och värmeverk. Under 1950-talet utgjorde denna delmarknad 20 procent av de totala bygginvesteringarna. Därefter sjönk den successivt och utgjorde 15 procent åren kring 1990. Den senaste 20-årsperioden har andelen uppgått till 23 procent i genomsnitt per år.


[1] I och med införandet av den nya europeiska standarden, ENS 2010, vid beräkning av BNP så är inte bygginvesteringarna från 1992 och bakåt helt jämförbara med volymerna från 1993 och framåt. En anledning är t.ex. att bostadsposten numera består av två ytterligare delkomponenter som den inte haft tidigare; Fritidshus och Kostnader för ägarbyte.

BygginvEsteringarnas andel av BNP

andel_BNP.png

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier

Byggverksamheten ger ett väsentligt bidrag till landets ekonomiska utveckling. Investeringar i byggnader och anläggningar leder till efterfrågan på varor och tjänster inom många andra delar av samhällsekonomin under en lång period.

Bygginvesteringarnas andel av bruttonationalprodukten (BNP) låg i mitten av 1960-talet runt 16 procent. Därefter sjönk den trendmässigt till som lägst knappt 6 procent i slutet av 1990-talet. I början av 2000-talet skedde en viss återhämtning och 2018 hade bygginvesteringarnas andel av BNP ökat till 11,4 procent.

Anledningen till att investeringsandelen sjönk under en lång period var bland annat en allmänt svag utveckling av den svenska ekonomin som slog relativt hårt mot just byggsektorn. En annan viktig förklaring är de stora skattehöjningarna på byggande och boende i samband med skattereformen i början av 1990-talet. Detta – i kombination med en överhettning på fastighetsmarknaden under andra hälften av 1980-talet – ledde till att bostadsbyggandet kollapsade och bygginvesteringarna rasade under 1990-talets första hälft. Uppgången fram till 2007 förklaras främst av ökade nyinvesteringar i bostäder. Nedgången under 2008-2009 beror till stor del på de kraftigt minskade investeringarna i nya bostäder. Uppgången efter finanskrisen drevs först av nyinvesteringar i bostäder och sedan av nyinvesteringar i lokaler och anläggningar. Från 2013 och framåt drivs uppgången åter av nyinvesteringar i bostäder.

Totala bygginvesteringar

Fördelning per län 2018

andellan.png

Källa: Byggfakta, Sveriges Byggindustrier

En regional fördelning visar att Stockholms län stod för 35,3 procent (186 miljarder SEK) av de totala bygginvesteringarna 2018. Västra Götalands andel uppgick till 17,5 procent och Skånes till 12,2 procent. Tillväxtlänen Uppsala och Östergötland låg på 4,6 respektive 4,1 procent. Gotland hade den lägsta andelen, 0,3 procent.

De tre storstadslänen svarade för sammanlagt 65 procent av bygginvesteringarna 2018 och det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2005. Uppgången beror delvis på sambandet mellan byggande och befolkningstillväxt. Under nämnda period ökade befolkningen med 24, 16 respektive 12 procent i Stockholms, Skånes respektive Västra Götalands län. Övriga län hade en genomsnittlig uppgång med 7 procent. Det är därför naturligt att behovet av bostäder, lokaler och infrastruktur också är störst i storstadsområdena.

Nyheter - statistik
2019-11-06

HELA LISTAN: Här är Sveriges 30 största byggföretag

Byggsektorn har det fortsatt tufft. Det framgår av Sveriges Byggindustriers sammanställning av Sveriges 30 största byggföretag. 

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut