Sund_konkurrens_Sveriges_Byggindustrier.png

Detta gör Sveriges Byggindustrier för att motverka svart arbetskraft

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha enkla lagar och regler som är lätta att följa. Det ska vara lätt att göra rätt, så att den sunda konkurrensen kan stärkas och fungera. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling och kontroll av gällande regelverk och verktyg som uppföljning och effektiva sanktionssystem. En sund konkurrens skapar rättvisa och attraktiva näringsvillkor för branschen och tryggare anställningar för medarbetarna.

För att motverka svart arbetskraft har Sveriges Byggindustrier:

 • verkat för lagstiftning om personalliggare. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2016 och är införda i Skatteförfarandelagen. Bestämmelserna innebär att alla som är på en byggarbetsplats och utför arbete ska finnas med i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat. 
 • verkat för lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå. Företag som omfattas av reglerna om personalliggare med fler än 15 anställda omfattas av reglerna från och med den 1 juli 2018. Med start 1 januari 2019 omfattas alla företag av reglerna. Tanken är att göra reglerna om personalliggare effektivare än i dag. Lagreglerna om arbetsgivardeklaration innebär att byggföretagen redovisar lön, skatt och arbetsgivaravgifter för varje anställd varje månad till Skatteverket.
 • verkat för att implementera byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06.
 • ställer krav på att våra medlemsföretag använder ID06. 
 • undertecknat överenskommelse för att motverka mutor och korruption, mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. 

Just nu jobbar vi bland annat med följande: 

 • Vi vill att anmälningsplikt ska införas när man ska utföra arbete i Sverige. Vi skriver nu remissvar på en promemoria från Skatteverket om införandet av regler om att utländska arbetstagare i vissa fall ska beskattas i Sverige från och med första dagen de är verksamma i Sverige. Promemorian föreslår att den som utför arbete i Sverige ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket. Sveriges Byggindustrier är positiva till reglerna, men är oroade över att det kan medföra administrativa kostnader för företagen.
 • Vi verkar för att ID06 elektroniskt ska lämna månadsvisa uppgifter som går att stämma av mot skattedeklarationen vilket underlättar Skatteverkets kontrollbesök. 
 • Vi för diskussioner med Skatteverket i syfte att förbättra reglerna om personalliggare och förenkla för företagen när de ska göra arbetsplatsanmälan.
 • Vi har bjudit in Skatteverket till regionala informationsträffar för medlemsföretagen om de nya reglerna om månadsvis arbetsgivardeklaration på individnivå. Syftet är att sprida kunskap om de nya reglerna. 
 • Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att seriösa aktörer ska väljas i upphandlingar. 
 • Vi uppmanar medlemsföretagen att noggrant kontrollera vem de gör affärer med och att följa upp ställda villkor. Om man anlitar en underentreprenör bör man även ha kontroll på vem den underentreprenören i sin tur anlitar och säkerställa att även denna är seriös. 
 • Sveriges Byggindustrier uppmuntrar svenska myndigheter att granska byggbranschen. Vi ser gärna att myndigheterna hjälper oss att hitta de företag som struntar i reglerna och därmed snedvrider konkurrensen.

I dag finns det 97.000 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige, varav hälften har F-skatt. Drygt 3.500 av företagen är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Ju fler små och medelstora företag som ansluter sig till Sveriges Byggindustrier, desto större möjlighet ges vi att verka för en sundare konkurrens.

 

Frågor och svar 

Vad gör Sveriges Byggindustrier för att motverka svartarbete i Sverige?
Sveriges Byggindustrier uppmuntrar svenska myndigheter att granska byggbranschen. Vi har verkat för lagstiftning om personalliggare, lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå samt verkat för anmälningsplikt när man ska utföra arbete i Sverige.

Vad gör Sveriges Byggindustrier om man får indikationer på att ett medlemsförerag inte agerar på ett korrekt sätt?
När vi får kännedom om att våra medlemsföretag inte agerar på ett korrekt sätt följer vi upp det och försöker i första hand få företaget att ändra sitt beteende och göra rätt (om det visar sig stämma). Om vi upptäcker att det förekommer lagbrott anmäler vi det till berörda myndigheter. I regel är det dock inte vi som upptäcker att något är fel och vi uppmanar alltid den som är källan till informationen att själv anmäla. 

Vad händer om ett medlemsföretag inte följer de etiska reglerna eller medlemskriterierna?
Den yttersta konsekvensen är att man utesluts.

Ibland förekommer medieuppgifter eller påståenden om att medlemsföretag bryter mot lagar och regler. Varför utesluter ni inte dessa företag?
Uteslutning av ett medlemsföretag måste det ske på ett rättssäkert sätt. Vi kan aldrig agera endast på påståenden, rykten eller på uppgifter i media. Vi måste ha konkreta bevis för att det förhåller sig på ett sätt som föranleder uteslutning. Vi gör de kontroller vi kan, men vi är ingen myndighet och det finns därför gränser för vad vi ska kontrollera. 

Har något medlemsföretag blivit uteslutet för att de inte följer medlemskriterier eller etiska regler?
Ja.

Varför företräder Sveriges Byggindustrier företag som anklagas för att inte följa kollektivavtalet och bryta mot lagar och regler?
Det är vår uppgift som arbetsgivarorganisation att företräda våra medlemmar i tvister med de fackliga organisationerna. 

Får lagreglerna och ID06 verkligen stopp på svartarbetet som förekommer i svensk byggbransch?
För att skapa en sundare byggbransch och en effektivare skattekontroll har Sveriges Byggindustrier utvecklat branschstandarden ID06. Dessvärre har kontrollen av de enskilda personer som får ID06-kort varit bristfällig. Därför gör ID06 det nu svårare att fuska. Under våren sker en omfattande uppgradering av säkerhetssystemet. Alla som har ID06-kort kommer att behöva registrera sig igen och söka om sina kort för att bli godkända enligt det nya ID06-systemet. 

Sveriges Byggindustrier välkomnar oannonserade kontroller för att säkerställa att endast behöriga personer verkar på våra byggarbetsplatser. Det finns en nära kontakt mellan Sveriges Byggindustrier och Skatteverket i frågor som rör sund konkurrens. Svenska myndigheter kan dock göra mer för att säkerställa sund konkurrens.

Enligt byggfacken är 50.000 utländska arbetare verksamma i Sverige. Vad anser ni om det?
Med anledning av den höga siffra byggfacken har uppgivit har vi tittat närmare på detta och vi har inte kunnat hitta något som styrker den uppgiften om utländsk arbetskraft. Enligt den officiella statistiken från Arbetsmiljöverket var i genomsnitt 4.800 utstationerade arbetare verksamma i Sverige under 2017. Utöver de utstationerade arbetade i genomsnitt knappt 1.400 personer folkbokförda i ett annat land i ett svenskt företag och betalade särskild inkomstskatt, SINK (2016). Sammanlagt rör det sig alltså om cirka 6.200 personer folkbokförda i annat land som arbetade i byggbranschen, vilket motsvarar knappt två procent. Däremot har antalet utrikes födda som bor i Sverige och arbetar i byggbranschen ökat. Det rörde sig om 43.700 personer, varav 37.800 födda utan för Norden 2016.

Varför anser Sveriges Byggindustrir inte att regeringens förslag på ett så kallat entreprenörsansvar leder till en sund byggbransch?

Av flera skäl. Läs mer här

 

skriv ut