Malin_Nilsson_Fyra_fragor_till_medlemskriterierna.png

Fyra frågor om Sveriges Byggindustriers medlemskriterier

Har Sveriges Byggindustrier kriterier för att bli medlem?

- Ja. För att bli medlem i Sveriges Byggindustrier måste företaget uppfylla våra medlemskriterier. Företag som ansöker om medlemskap måste bland annat tillämpa Sveriges Byggindustriers uppförandekod och kollektivavtal samt ID06-systemet som är det system branschen har utvecklat för att skapa en sundare byggbransch. Inom sex månader från att medlemskap beviljades ska dessutom ledande befattningshavare inom företaget ha genomgått vår utbildning för medlemsföretag. Utbildningen omfattar områdena affärsetik och sund konkurrens, kollektivavtal samt en säker arbetsplats. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen inom dessa områden och att kunskapen ska föras vidare inom företagen och genomsyra företagens agerande i vardagen. Mer om våra medlemskriterier.

Vad är Sveriges Byggindustriers uppförandekod?

- Vid byggstämman 2013 fattades beslutet om att införa en uppförandekod för samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier. Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. Uppförandekoden ingår sedan den 1 juni 2014 i förbundets kriterier för medlemskap. En punkt (av flera andra) är att Sveriges Byggindustriers medlemsföretag ska agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation med syfte att snedvrida konkurrensen. Mer om Sveriges Byggindustriers uppförandekod.

  Vad händer om ett medlemsföretag inte följer medlemskriterierna?

- Den yttersta konsekvensen är att företaget utesluts.

  Har något medlemsföretag blivit uteslutet för att de inte följer medlemskriterier?

- Ja. Det är dock viktigt att förstå att Sveriges Byggindustrier inte är en myndighet. Det finns därför begränsningar i vilken typ av kontroller vi kan och får göra av våra medlemsföretag. Vi är noga med att uteslutning ur Sveriges Byggindustrier måste ske på ett rättssäkert sätt.

 

skriv ut