Utredning av tillbud - mall för arbetsgivare

När en olycka eller ett tillbud har inträffat i arbetet ska arbetsgivaren se till att en utredning görs kring den inträffade händelsen i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Utredningen ska syfta till att försöka fastställa orsaken eller orsakerna till händelsen samt vilka åtgärder som måste vidtas för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen.

Den direkta orsaken till en olycka eller ett tillbud kan ofta vara lätt att fastställa, men ibland finns det även fler bakomliggande orsaker till det inträffade, såsom tidspress, bristande planering, brister i instruktioner eller introduktion, bristande underhåll av maskiner etc. Det är därför viktigt att göra en så grundlig utredning som möjligt genom t.ex. iakttagelser på platsen för händelsen, intervjuer med berörda arbetstagare, teknisk undersökning av maskin eller annan utrustning, genomgång av instruktioner och rutiner m.m.

Utredningen ska endast handla om händelsen och de omständigheter som kan ha lett fram till den och inte syfta till att försöka finna någon skyldig till händelsen.

Utredningen ska göras skriftligen, lämpligen direkt på denna sida enligt nedanstående, och lämnas till / sparas hos arbetsmiljöansvarig på företaget.

Fyll i följande: 

Tid och plats för händelsen

Arbetsmoment / Arbetsuppgift

Kortfattad beskrivning av händelsen

Vad orsakade eller kan ha orsakat händelsen?

Vilken åtgärd ska vidtas för att något liknande inte ska inträffa igen?

Vem ansvarar för att denna åtgärd blir vidtagen?

Finns det andra arbetsmoment eller arbetsuppgifter i verksamheten där liknande händelse kan inträffa?

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):

Deltagare i utredningen:

Mailas till (för flera mottagare använd semikolon mellan adresserna;)

 

skriv ut

 KONTAKT

Berndt Jonsson, Projektledare En säker arbetsplats


 
Mallen som Word-formulär