0-vision.jpg

Sammanfattning av delprojekt

Sveriges Byggindustrier har drivit fyra delprojekt inom ramen för branschsamarbetet Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. En kort redovisning följer här.

1. Den omhändertagande säkerhetskulturen

Uppdrag: Att ta fram branschgemensamma ledar- och medarbetarkoder som skapar en god säkerhetskultur där vi hjälper varandra att minska olyckorna.

Bakgrund och syfte: Projektets syfte är att förbättra säkerhetskulturen i den svenska anläggningsbranschen genom tydliggörande av goda exempel, lärdomar från andra branscher, rekommenderade koder, konkreta aktivitetsförslag och viktiga faktorer för målbild 2020.

Förväntad effekt: Bidra till en enhetlig och bättre säkerhetskultur inom anläggningsbranschen.

Resultat: Uppdraget har resulterat i en rapport som beskriver den gemensamma målbilden - vad som kännetecknar en säker bransch 2020. Målbilder finns upprättade för verksamheterna beställare, projektör, entreprenör (produktion respektive drift och underhåll). Dessutom återfinns det förslag på säkerhetsfrämjande aktiviteter inkluderande branschgemensamma uppförandekoder samt ca 40 stycken åtgärder, fördelade på ca 15 områden. Rapporten som helhet utgör en inspirationskälla för vidare företagsunika aktiviteter.

Fortsatt och kontinuerligt arbete: Det vidare arbetet med en branschgemensam säkerhetskultur kommer att hanteras inom ramen för Anläggningsforum och beskrivas i en Temaspecifikation som kommer att upprättas under våren 2017.


8. Enhetlig uppföljning av arbetsmiljöolyckor

Uppdrag: Att skapa en branschgemensam modell för mätning, uppföljning och erfarenhetsspridning av arbetsmiljöolyckor.

Bakgrund och syfte: Upprätta en tydlig uppföljningsmodell med syfte att enkelt åskådliggöra statusen inom arbetsmiljöområdet i anläggningsbranschen. Uppföljningsmodellen ska inkludera såväl tillbud som olyckor inom väg- och järnvägsområdet och inom drift- och underhåll samt inom nyproduktion.

Förväntad effekt: En tydlig, enkel och enhetlig uppföljningsmodell underlättar kunskapen om var branschen befinner sig arbetsmiljömässigt. Det underlättar vid utveckling av verksamheterna inom arbetsmiljöområdet genom att resultaten kan följas.

Resultat: Sveriges Byggindustrier tar årligen fram statistik i en rapport rubricerad ”Arbetsskador inom byggindustrin - Bygg- och anläggning – privat sektor”. I den går att följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet över tid.
I linje med 0-visionen har Trafikverket närmare börjat följa de allvarliga olyckorna som arbetsgivarna anmäler till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3a §. Samtliga tillbud och olyckor ska som tidigare rapporteras i samarbetet vid Trafikverkets investeringsprojekt.

Fortsatt och kontinuerligt arbete: Initiera uppdrag tillsammans med branschen, Trafikverket och arbetsmiljöverket för framtagande av den framtida uppföljningsmodellen. Upprätta modell för hur erfarenhetsspridning av viktiga lärdomar kan ske i branschen.


13. Arbetsmiljökörkort

Uppdrag: Att ta fram basutbildningar och kompetensverifiering (kopplade till ID06) som blir krav för att få tillträde till en byggarbetsplats.

Bakgrund och syfte: Utbildningsnivån på medarbetare inom arbetsmiljöområdet varierar. Detta leder dels till fel agerande av enskilda medarbetare, dels till en osäkerhet hos kollegor. En gemensam basutbildning öka säkerheten på arbetsplatserna.

Förväntad effekt: En enhetlig basutbildning inom arbetsmiljöområdet skulle leda till att alla vet med sig vilken grundläggande kunskapsnivå som samtliga medarbetare som rör sig ute på Trafikverkets arbetsplatser innehar. Detta leder till säkrare arbetsplatser.

Resultat: Sveriges Byggindustrier har inom ramen för fokusområdet ”En säker arbetsplats” tagit fram en webbaserad utbildning som avslutas med ett prov. Utbildningsbeviset kan med fördel registreras i ID06 Kompetensdatabas. Webb-utbildningen, som finns på både svenska och engelska, nås via www.ensakerarbetsplats.se och www.asafeconstructionsite.se.

Fortsatt och kontinuerligt arbete: Arbetsgivare har möjlighet och rekommenderas att använda utbildningen det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.


14. Skyltning - ”En säker arbetsplats”

Uppdrag: Att ta fram original för standardskyltar med minimikrav för olika byggarbetsplatser.

Bakgrund och syfte: Det får inte råda någon tveksamhet kring vilken skyddsutrustning som ska bäras på våra arbetsplatser. I dag förekommer olika krav inom och mellan olika arbetsplatser, vilket kan göra det svårt för medarbetare att veta vilka krav som ska gälla. En gemensam skylt med minimikrav på skyddsutrustning skulle underlätta efterlevnaden på alla arbetsplatser.

Förväntad effekt: Arbetsplatser där medarbetarna får tydlig information kring vilken skyddsutrustning som ska användas. Rätt skyddsutrustning ökar säkerheten på arbetsplatserna.

Resultat: Skyltoriginal finns framtaget. Originalet kan fritt nyttjas av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag. Företag som inte är medlemmar i BI kan använda original som förlaga. Skylten finns åtkomlig på BI:s medlemssida.

Fortsatt och kontinuerligt arbete: Sveriges Byggindustrier ska överväga i fall skyltoriginal kan göras tillgängligt för samtliga branschaktörer. Trafikverket kommer att ställa ett allmänt krav på att grundnivån för skyddsutrustning tydligt ska framgå vid ankomst till arbetsplatsen.

skriv ut

skylt-saker-arbetsplats.png

Skyltoriginal framtaget till Sveriges Byggindustriers medlemsföretag, se punkt 14.


Samtliga delprojekt