Uppförandekod

Vid Byggstämman 2013 fattades beslut om att införa en uppförandekod (code of conduct) för samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier. Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. 

Uppförandekoden ingår sedan den 1 juni 2014 i förbundets kriterier för medlemskap. Avsteg från eller underlåtelse att agera i enlighet med uppförandekoden kan, som yttersta konsekvens, utgöra grund för uteslutning ur Sveriges Byggindustrier. 

Som stöd och hjälp till de företag som så önskar erbjuder Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskola en halvdagsutbildning, som är kostnadsfri för medlemsföretagen. Läs mer om kursen

En e-learningsutbildning har också tagits fram. Utbildningen är kostnadsfri och är ett komplement till den lärarledda utbildningen kring uppförandekoden. Du hittar utbildningen på www.buc.se

Uppförandekoden innebär att Sveriges Byggindustriers medlemsföretag ska…

  • Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
  • Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
  • Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s Näringslivskod (www.institutetmotmutor.se/naringslivskod).
  • I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
  • Utföra uppdrag fackmässigtsamt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

Etikcoach ger råd och stöd till medlemsföretagen

Det kan trots allt dyka upp situationer då det kan vara svårt att bedöma vad som är ett korrekt agerande. Därför har Sveriges Byggindustrier tillsatt en etikcoach, som efter den 1 juni 2014 ska kunna bistå medlemsföretagen med råd och stöd i affärsetiska frågor. Givetvis har etikcoachen tystnadsplikt. Kontakta etikcoachen via mejl på etikcoachen@sverigesbyggindustrier.se eller telefon 08-698 58 16.

Medlemsenheten granskar efterlevnad

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen är en av de allra viktigaste frågorna för Sveriges Byggindustriers medlemmar. I juni 2018 påbörjades därför en närmare granskning för att säkerställa att alla medlemsföretag följer och känner till våra justerade medlemskriterier, exempelvis att medlemmarna betalar skatter och avgifter samt att alla medarbetare har ID06. 

I samband med införandet av bättre kontroller av att medlemsföretagen följer medlemkriterierna såg Förbundsstyrelsen det som naturligt att hantera eventuella avvikelser från uppförandekoden på samma sätt som avvikelser från övriga medlemskriterier och har därför beslutat att i de fall någon misstänker att ett medlemsföretag bryter mot medlemskriterierna är det till medlemsenheten man ska vända sig.

Sveriges Byggindustrier har tagit fram en webbaserad medlemsutbildning inklusive ett avsnitt om affärsetik som innehåller frågeställningar kring uppförandekoden, ÖMK, samhällsbyggnadssektorns etiska regler och IMM:s näringslivskod. Vi rekommenderar alla medlemsföretag att använda sig av denna utbildning för att lyfta frågor kring affärsetik i företaget. Läs mer här: http://eskolan.bygg.org/sv/


skriv ut

BI_Medlemsforetag.jpg

IN ENGLISH


Code of conduct

MER INFORMATION


gen.jpg

Faktablad om uppförandekoden inkl vägledande kommentarer


SIGNERA KODEN

Sveriges Byggindustriers uppförandekod går att signera elektroniskt genom att klicka här.

För manuell signering, klicka här.


UTBILDNING

Webbutbildning om uppförandekoden, se sverigesbyggindustrier.se/kurs