2013-07-09

Anbudssumma

Har man rätt till ett entreprenörarvode utöver anbudssumman?

Vid en upphandling kan entreprenören inte debitera något utöver det pris som har lämnats i anbudet. Har det i anbudet angivits ett visst entreprenörarvode får detta givetvis debiteras beställaren. Har t.ex. fast pris lämnats får inget entreprenörarvode tas ut eftersom det anses ingå i det fasta priset. Entreprenörarvode tas endast ut vid löpande räkning och med den procentsats som parterna har kommit överens om. Vid lämnade à-priser skall enligt AB 04 /ABT 06 entreprenörarvodet alltid ingå om inget annat särskilt har föreskrivits. Svaret på frågan är alltså beroende av hur anbudsförfrågan och det lämnade anbudet har sett ut. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.3 - 2010