2015-04-09

Skillnad på À-pris och timpris

I förfrågningsunderlag anges ibland att man i anbudet skall ange à -priser och ibland att man i anbudet skall ange timpriser. Vad är egentligen skillnaden?

À-pris och timpris är två olika saker men sammanblandas tyvärr ofta. Det är viktigt att skilja på när man menar à-pris och när man menar timpris. Ett à-pris avser ett fast pris för en färdig enhet av arbete, d v s ett färdigt arbetsresultat/en färdig arbetsprestation. Ett timpris är, till skillnad från ett à-pris, ett fast pris för en viss resurs, t ex en viss yrkeskategori eller ett visst hjälpmedel, under en viss tid (en timme). Om à-pris eller timpriser tillämpas i ett entreprenadavtal är det viktigt att det anges om ett à-pris eller ett timpris avses och även att det anges vilka kostnader à-priset respektive timpriset skall omfatta. À-pris, men inte timpris, definieras i AB 04 och ABT 06. Där definieras även vilka kostnader som ingår i ett à-pris vid entreprenadavtal där AB 04 respektive ABT 06 utgör avtalshandling. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.6-2015