Produktionsteknik

Pågående FoU-projekt

Avser projekt om metoder, tekniska hjälpmedel, maskiner, organisation och andra frågor som direkt eller indirekt berör förhållandena på byggarbetsplatsen.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

Automatiserad byggproduktion

Projektet syftar till att bidra till kunskapsuppbyggnad och informationsspridning om möjligheter att automatisera byggproduktionen. Framför allt innebär det engagemang i IAARC så att organisationen utvecklas till att bli en naturlig samlingspunkt för utveckling inom området.

Projektperiod: Jan 1999 - dec 2020
BI-utskott: FoU-VästProjektansvarig: Besab
Projektledare: Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier
E-post: par.ahman(at)sverigesbyggindustrier.se

PRODUKTIONSTEKNIK FÖR HÖGA BYGGNADER I BETONG

Projektet syftar till att sammanställa tillgänglig kunskap kring hur betongkonstruktioner i höga byggnader (med höjder överstigande 100 m) kan utföras. Fokus i projektet kommer att vara på materialfrågor och materiallogistiken på arbetsplatsen. Projektet genomförs huvudsakligen som en litteraturstudie kompletterad med intervjuer med personer med erfarenhet av genomförda projekt.

Projektet kommer att resultera i en ”state-of-the-art”-rapport vad gäller produktionsteknik för höga byggnader i betong. Resultaten kommer också att användas för att identifiera eventuella faktorer som kan komma att behöva utredas vidare.

Projektperiod: Mars 2017 - dec 2020
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Thomas Betong
Projektledare: Anders Lindvall, Thomas Betong
E-post: anders.lindvall(at)c-lab.se

Produktionsautomation - 

ÖKAD PRODUKTIVITET  I BETONGBYGGANDET GENOM AUTOMATISERING OCH ROBOTISERING

Syftet med denna ansökan är att realisera testbäddsprojektet inom området B) Produktionsautomation och robotisering. Målet är att undersöka hur robotisering och automation kan stärka svenskt betongbyggande, samt utveckla processer och system för automation inom betongbyggandet. Detta avses att göras i två delar:

  • Del 1 genomlyser avancerad state-of-the-art teknologi, och syftar till att ge en bild av tillgänglig teknik samt att utvärdera potentialen i denna relaterat till betongbyggandets behov. Del 1 är ett underlag för vidare arbete i steg 2.  
  • Del 2 innebär utveckling och demonstration av vald automationsteknologi inom prioriterad del av betongbyggandet

 Projektet tar avstamp i tidigare arbeten finansierade av SBUF, framförallt SBUF 08101 Robotar i Byggbranschen – Möjligheter och Användningsområden (1998-2013), SBUF 13036 ProduktionBygg (2014-2015) och SBUF 11756 Murningsrobot. Projektet vidareutvecklar denna kunskap genom en tvärdisciplinär projektgrupp och internationell samverkan med ledande aktörer inom området.

Projektperiod: Oktober 2018 - dec 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Petra Jenning, Fojab
E-post: petra.jenning(at)fojab.se

Byggarbetsplatsens teknikhandbok

Byggarbetsplatsens Teknikhandbok behandlar vanliga arbeten vid byggande av bostäder och lokaler med tyngdpunkt på viktiga punkter ”att tänka på” med hänvisningar till ytterligare information. I handboken, som är indelad i tre huvuddelar; Byggdelar – tänk på, Byggproduktion – bra att veta och Fördjupning och utveckling, finns många praktiska råd och tips med hänvisningar och förklaringar. Här sammanställs praktisk erfarenhetsbaserad information om byggproduktion och regler som styr byggverksamhet. Boken framhåller vikten av god arbetsmiljö och säkerhetsaspekter liksom rent tekniska frågor avseende lufttäthet, fuktsäkerhet m.m.

Handboken riktar sig primärt till entreprenörer (produktionsledning, trä- och betongarbetare, murare m.m.) men kan även innehålla översiktlig information som rör angränsande yrkesgrupper (el, tele, vvs mm). En sekundär grupp som kan komma att ha nytta av boken är projektörer, byggherrar och utbildningsenheter.

Innehållet uppdateras med nyheter, resultat från utvecklingsprojekt och goda råd för en säkrare och bättre arbetsplats vartannat år. Nästa upplaga är den 5:e uppdateringen.

Projektperiod: Jan 2018 - oktober 2019
BI-utskott: FoU-Väst, FoU-Syd och FoU-Nord
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier
Projektledare: Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier
E-post: par.ahman(at)sverigesbyggindustrier.se

skriv ut