Stockholms byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.
     

Stockholms Byggförening inom Sveriges Byggindustrier
Box 34027
100 26 STOCKHOLM
Tel: 08-587 147 00
Fax: 08-587 147 99

Till Stockholms Byggmästareförenings hemsida

Styrelsen:
Anders Arfvén, Veidekke Entreprenad AB, ordförande
Thomas Håkanson, Ekens Golv AB, vice ordförande
Maria Zimdahl, NCC Sverige AB,
Mikael HultqvistPeab Drift och Underhåll AB
Bengt Staaff, Skanska Sverige AB
Peter Neuberg, JM Entreprenad AB
Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB
Marcus Andersson, Constrera AB
Margareta Hansson, Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB

Suppleanter:
Anna Mellström, Einar Mattsson Byggnads AB
Lotta Niland, Besqab Projekt och Fastigheter AB
Peter Söderlund, Active Bygg AB
Bilan Danho, Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
Jonas Fermelin-Wiklund, Aktiebolaget Puts & Fasadtvätt
Johan Ericsson
, John Ericsson Plattsättning AB
Anders Sandelius, L-G Lindqvist Bygg AB

Styrelsens sekreterare: Kristin Andersson

För anmälan till byggstämman vänligen kontakta Marie Dolk Persson på 08-587 147 42 alternativt marie.dolk-persson@sverigesbyggindustrier.se

skriv ut

Ordinarie Byggföreningsstämma
BI Stockholm
7 mars 2019

Kallelse
Föredragningslista
Valberedningens förslag

Extra Byggföreningsstämma
BI Stockholm
4 april 2019

Föredragningslista
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter, BI Stockholm

Anmäl dig till Marie Dolk Persson
marie.dolk-persson@sverigesbyggindustrier.se