2015-11-30

Hinder orsakat av sidoentreprenör

Vi utför mark- och betongarbeten på totalentreprenad (ABT 06) för en beställares räkning inför uppförandet av radhus. För husproduktionen har beställaren upphandlat en sidoentreprenör. Nu har vi drabbats av hinder p g a att sidoentreprenören inte levererar handlingar till oss i tid (trots påminnelser). Vi har ansvaret för den tidsmässiga samordningen – så vad gör vi?

Ni har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om ni hindras att färdigställa entreprenaden på grund av omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida (jfr ABT 06 kap 4 § 3 p 1). Enligt kommentaren till bestämmelsen ska det vara fråga om något som beställaren ansvarar för. I och med att beställaren är avtalspart med sidoentreprenören ingår det i beställarens ansvar att se till att denne levererar handlingar i tid. Det ingår alltså inte i ert samordningsansvar. Vi rekommenderar att ni gör en skriftlig hinderanmälan till beställaren, begär tidsförlängning samt förbehåller er rätten till kostnadsersättning på grund av hindret. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.36 – 2015