2014-03-13

Budgetöverskridande

Har beställaren rätt till ersättning för skada ifall entreprenören missat att underrätta att budgeten har överskridits?

Begreppet ”budget” eller ”budgetpris” finns inte i AB 04 eller ABT 06. Vanligen mellan näringsidkare betyder det att priset är en kostnadsuppskattning som inte är bindande. Entreprenören är alltså inte fråntagen rätten till ersättning på den grund att budgeten har överskridits. Däremot finns det en skyldighet att underrätta beställaren om budgeten har överskridits. Begreppet härrör från konsultsidan där såväl definitionen av ” budget ” som ” underrättelseskyldigheten ” finns i standardavtalet ABK 09. Här kan konsulten bli skadeståndsskyldig gentemot beställaren ifall beställaren kan visa att han lidit skada på grund av utebliven skriftlig underrättelse. Det är osäkert om regeln kan tillämpas även vid entreprenadavtal, frågan har inte prövats i domstol. Vi rekommenderar att entreprenörer underrättar beställaren i händelse av budgetöverskridande för att undvika eventuella skadeståndskrav. Observera att ovanstående endast gäller mellan näringsidkare. Vid konsumententreprenader betraktas ” budget ” eller ” budgetpris ” som en ungefärlig prisuppgift och då gäller 36 § konsumenttjänstlagen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.37 - 2013