2014-09-22

Förbrukningsmaterial

Ska förbrukningsmaterial såsom sågklingor, bränsle och slippapper debiteras som material eller hjälpmedel?

Frågan aktualiseras när entreprenadkontraktet föreskriver olika entreprenörarvode på material och hjälpmedel samt när kontraktssumman är uppdelad i en fast och en rörlig del och hjälpmedel ska ingå i den fasta delen. Det finns ingen entreprenadjuridisk regel om just förbrukningsmaterial men begreppet hjälpmedel definieras i AB/ABT som: ”Anordningar som erfordras för entreprenadens utförande samt transporter. Exempel på hjälpmedel är maskiner, redskap, ställningar, bodar, formvirke och instrument.” Som hjälpmedel räknas alla resurser förutom arbetsprestationen som behövs för att utföra arbetet, utan att ingå som en del i arbetsresultatet (Jfr Svensk Byggtjänsts ”Begrepp i Bygg- och Fastighetssektorn”). Förenklat; allt som byggs in är material, resten är hjälpmedel. Undantaget spillvirke räknas alltid som material. Förbrukningsmaterial hör alltså begreppsmässigt till kategorin hjälpmedel om inget annat avtalats. Om det avser handverktyg och mindre maskiner ska det normalt ingå i timpriset för yrkesarbetare, annars debiteras det som hjälpmedel. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.24 – 2014