2016-05-24

Reklamation av funktionskrav

Hur länge kan en beställare vänta med att göra gällande fel avseende funktion (t ex. energiförbrukning) som kan mätas först efter det att huset har tagits i bruk?

Om det handlar om en totalentreprenad där ABT 06 är tillämpligt standardavtal så gäller att fel ”som kan konstateras endast genom mätning, provning eller nyttjande” (kap. 7 § 11 andra stycket punkten 2) kan göras gällande under hela ansvarstiden (10 år). Detta gäller även om felet i och för sig hade kunnat upptäckas vid slutbesiktningen. Vidare framgår av ABT 06 kap. 7 § 2 tredje stycket att ” Om besiktning av funktion inte kan ske i samband med slutbesiktning och detta förhållande inte beror på entreprenören, skall, om inte parterna kommit överens om annat, sådan besiktning ske i form av kompletterande slutbesiktning, så snart förutsättningarna härför föreligger och part påkallat detta.” Det är därför viktigt att endera parten just påkallar en kompletterande slutbesiktning när exempelvis lämplig årstid har infallit. Kostnaderna för den kompletterande slutbesiktningen bekostas av beställaren. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.17– 2016