Förbundet

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.600 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för våra egna medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort.  

Vision och mål

Förbundets verksamhet sköts av Sveriges Byggindustrier Service AB, som verkar genom 25 lokalkontor i hela landet och ett gemensamt kansli i Stockholm. Organisation

Sveriges Byggindustrier är ett förbund inom Svenskt Näringsliv.

Demokratiprocessen

Som medlem i Sveriges Byggindustrier ingår företaget i den lokala byggföreningen. Vid de årliga byggföreningsstämmorna har medlemsföretagen möjlighet att göra sin röst hörd. Byggföreningarna är organiserade i geografiska regioner.

Det högsta beslutande organet är Byggstämman, som bland annat beslutar om förbundets och servicebolagets verksamhet, inriktning och budget. Stämman utser också Sveriges Byggindustrierss styrelse.

Demokratiprocess:

Medlemsföretag > Byggföreningsstämma > Byggföreningsstyrelse > Stämmoombud > Förbundsstyrelse

skriv ut