2014-01-30

Talerätt enligt LOU

Vi avstod från att lämna anbud i en offentlig upphandling, eftersom vi inte kunde uppfylla skallkraven. Den leverantör som nu har vunnit upphandling uppfylelr inte heller kraven, Kan vi överklaga tilldelningsbeslutet trots att vi inte lämnade anbud?

Ja, det kan ni. Den leverantör som har lidit skada eller kan komma att lida skada på grund av ett fel i en offentlig upphandling har möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen. Med begreppet ”skada” menas inte endast ekonomisk skada, utan det räcker att leverantörens möjligheter att få kontrakt har minskats på grund av överträdelsen. Att skada har uppkommit behöver inte bevisas. Det räcker med att visa att det finns en risk för att skada ska uppstå. Begreppet leverantör omfattar varje leverantör som kan ha haft intresse av att tilldelas kontrakt – alltså inte endast de leverantörer som har lämnat anbud. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.3 - 2013