2013-07-11

Grävningsarbeten har gett sprickor på grannfastigheten

Vi har utfört grävningsarbeten kring en fastighet. Nu påstår grannfastighetens ägare att de har fått sprickbildningar på sin fasad p.g.a. våra grävningsarbeten. Är vi skyldiga att betala ersättning? AB 04 gäller.

Huvudregeln är att ni i förhållande till beställaren ansvarar för dennes skadeståndsskyldighet gentemot ägaren till grannfastigheten till följd av entreprenaden. Undantaget gäller sådan skadestånds­skyldighet som entreprenören enligt kap 32 i miljöbalken har gentemot grannfastigheten, om entreprenören kan visa att skadan inte rimligen kunnat förebyggas eller begränsas. Enligt AB 04 är beställaren således ansvarig gentemot grannfastigheten om ni har utfört arbetena fackmässigt. I miljöbalkens 32 kap 5 § finns en specialregel rörande grävningsarbeten. Där framgår att skadeståndsskyldighet endast gäller om den som utfört arbetet har försummat att vidta vissa skyddsåtgärder eller har brustit i omsorg när arbetet utfördes. Ägaren till grannfastigheten har alltså endast rätt till ersättning om entreprenören varit försumlig. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.8 - 2013